Vijesti

Izvedbeni programi


Preddiplomski studij Matematika

Diplomski studij Matematika - smjer nastavnički
Diplomski studij Matematika i informatika - smjer nastavnički
Diplomski studij Diskretna matematika i primjenePREDDIPLOMSKI STUDIJ MATEMATIKA


Prva godinaZimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
doc. dr. sc. Marija Maksimović
Emma Šepić
doc. dr. sc. Andrea Švob
Ines Radošević Medvidović
doc. dr. sc. Marijana Butorac
Rene Sušanj

dr. sc. Nina Mostarac

doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
dr. sc. Sara Ban
Nikola Tutek  

Ljetni semestar
 
izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković Matteo Mravić Računarski praktikum II**
Rene Sušanj dr. sc. Nevena Jurčević Peček Elementarna matematika II
doc. dr. sc. Marijana Butorac dr. sc. Sara Ban Linearna algebra II**
doc. dr. sc. Andrea Švob
Ana Šumberac Matematička analiza II**
Nikola Tutek    Engleski kao svjetski jezik 2

Druga godinaZimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
doc. dr. sc. Davor Dragičević   Matematička analiza III
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Marina Šimac Kombinatorika
doc. dr. sc. Vera Tonić   Seminar I
prof. dr. sc. Dean Crnković Ivona Novak Euklidski prostori
izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković Ivona Novak Primjena računala u matematici
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin   Matematička logika

Ljetni semestar
 
doc. dr. sc. Marija Maksimović, doc. dr. sc. Ivana Slamić Ana Šumberac Kompleksna analiza
prof. dr. sc. Dean Crnković dr.sc. Nina Mostarac Diskretna matematika**
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin,
doc. dr. sc. Sanda Bujačić Babić
Matea Zubović Teorija skupova**
izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković dr. sc. Nina Mostarac Diferencijalne jednadžbe**
doc. dr. sc. Danijel Krizmanić dr. sc. Nina Mostarac,
Tin Zrinski
Uvod u vjerojatnost i matematičku statistiku**

Treća godinaZimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
doc. dr. sc. Ivana Slamić   Metrički prostori
doc. dr. sc. Andrea Švob Tin Zrinski Algebarske strukture
izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković Bojan Ostić Uvod u numeričku matematiku
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković Ivona Novak Modeli geometrije
izv. prof. dr. sc. Ana Meštrović   Programiranje
doc. dr. sc. Božidar Kovačić dr. sc. Vanja Slavuj Izborni kolegij: Operacijski sustavi 1
prof. dr. sc. Mile Pavlić dr. sc. Martina Ašenbrener Katić Izborni kolegij: Informacijski sustavi

Ljetni semestar
 
doc. dr. sc. Ana Jurasić   Seminar završnog rada
izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković   Seminar 2
doc. dr. sc. Milena Sošić   Uvod u diferencijalnu geometriju**
prof. dr. sc. Maja Matetić Milan Petrović Algoritmi i strukture podataka**
doc. dr. sc. Vera Tonić   Izborni kolegij: Uvod u topologiju
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin   Izborni kolegij: Matematička teorija računarstva**
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković Matteo Mravić Izborni kolegij: Projektivna geometrija**
doc. dr. sc. Marijana Butorac   Izborni kolegij: Uvod u Liejeve algebre**

na vrh


DIPLOMSKI STUDIJ MATEMATIKA (smjer nastavnički)


Prva godina


Zimski semestar

Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
doc. dr. sc. Borana Morić-Mohorovičić   Osnove jezične kulture
doc. dr. sc. Ana Jurasić dr. sc. Nina Mostarac Linearno programiranje
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović dr. sc. Sara Ban Metodika nastave matematike I
doc. dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić   Edukacijska psihologija 1
izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić   Razvojna psihologija
izv. prof. dr. sc. Kornelija Mrnjaus

Ines Begić, 
prof. dr. sc. Sofija Vrcelj

Opća pedagogija

Ljetni semestar
 
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Primjena računala u nastavi matematike
doc. dr. sc. Ana Jurasić Bojan Ostić Dodatna nastava matematike**
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Marina Šimac Metodika nastave matematike II
doc. dr. sc. Barbara Rončević Zubković Martina Bažon Edukacijska psihologija II - 
Individualne razlike i razredne interakcije
*
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin   Seminar III
prof. dr. sc. Anita Zovko Petra Berlot Didaktika I*
izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić dr. sc. Sanja Bradić Poučavanje učenika s posebnim potrebama*


Druga godina


Zimski semestar

Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović dr. sc. Marina Šimac Metodička praksa iz matematike I
doc. dr. sc. Vera Tonić dr. sc. Nevena Jurčević Peček Vektorski prostori I
prof. dr. sc. Vesna Kovač Petra Berlot Didaktika II
prof. dr. sc. Patrizia Poščić dr. sc. Danijela Jakšić Izborni kolegij: Uvod u baze podataka
prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab Izborni kolegij: Primjena hipermedije u obrazovanju 1
prof. dr. sc. Dean Crnković dr. sc. Marina Šimac Izborni kolegij: Teorija grafova

Ljetni semestar
 
Rene Sušanj   Povijest matematike
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Marina Šimac Odabrane teme iz nastave matematike
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović dr. sc. Marina Šimac Metodička praksa iz matematike II
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Seminar diplomskog rada
doc. dr. sc. Sanda Bujačić Babić   Izborni kolegij: Teme iz suvremene matematike
doc. dr. sc. Marija Maksimović   Izborni kolegij: Teorija kodiranja i kriptografija
prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić   Izborni kolegij: Popularizacija znanostiDIPLOMSKI STUDIJ MATEMATIKA I INFORMATIKA (smjer nastavnički)


Prva godina


Zimski semestar
 

Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
zv. prof. dr. sc. Kornelija Mrnjaus Ines Begić, 
prof. dr. sc. Sofija Vrcelj
Opća pedagogija
doc. dr. sc. Ana Jurasić dr. sc. Nina Mostarac Linearno programiranje
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović dr. sc. Sara Ban Metodika nastave matematike I
doc. dr. sc. Borana Morić-Mohorovičić   Osnove jezične kulture
doc. dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić   Edukacijska psihologija 1
izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić   Razvojna psihologija

Ljetni semestar
 
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Marina Šimac Metodika nastave matematike II
doc. dr. sc. Barbara Rončević Zubković Martina Bažon Edukacijska psihologija II - Individualne razlike i razredne interakcije*
prof. dr. sc. Anita Zovko Petra Berlot Didaktika I*
prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić dr. sc. Slobodan Beliga Multimedijski sustavi**
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Primjena računala u nastavi matematike
izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić dr. sc. Sanja Bradić Poučavanje učenika s posebnim potrebama*
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin   Seminar III


na vrh

 

Druga godina


Zimski semestar

Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
dr. sc. Vedran Miletić   Računalne mreže I
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović dr.sc. Marina Šimac Metodička praksa iz matematike I
prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić dr. sc. Martina Holenko Dlab Metodika nastave informatike
prof. dr. sc. Vesna Kovač Petra Berlot Didaktika II
prof. dr. sc. Patrizia Poščić dr. sc. Danijela Jakšić Uvod u baze podataka
prof. dr.sc. Nataša Hoić-Božić dr. sc. Martina Holenko Dlab Izborni kolegij: Primjena hipermedije u obrazovanju

Ljetni semestar
 
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Seminar diplomskog rada
doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab   Metodička praksa iz informatike**
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović dr. sc. Marina Šimac Metodička praksa iz matematike II
 doc. dr.sc. Ana Jurasić Bojan Ostić Izborni kolegij: Dodatna nastava matematike**
prof. dr. sc. Mile Pavlić doc. dr. sc. Martina Ašenbrener Katić Izborni kolegij: Modeliranje podataka**
prof. dr. sc. Patrizia Poščić doc. dr. sc. Danijela Jakšić Izborni kolegij: Baze podataka**
dr. sc. Vedran Miletić   Izborni kolegij: Računalne mreže II**

 


DIPLOMSKI STUDIJ DISKRETNA MATEMATIKA I PRIMJENE


Prva godinaZimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
doc. dr. sc. Vera Tonić dr. sc. Nevena Jurčević Peček Vektorski prostori I
doc. dr. sc. Davor Dragičević   Mjera i integral
doc. dr. sc. Marijana Butorac   Algebra I
doc. dr. sc. Ana Jurasić dr. sc. Nina Mostarac Linearno programiranje
prof. dr. sc. Dean Crnković dr. sc. Marina Šimac Teorija grafova

Ljetni semestar
 
doc. dr. sc. Danijel Krizmanić   Teorija vjerojatnosti**
doc. dr. sc. Ivana Slamić   Statistika
doc. dr. sc. Vera Tonić   Algebra II
doc. dr. sc. Andrea Švob   Umjetna inteligencija**
doc. dr. sc. Marija Maksimović   Teorija kodiranja i kriptografija


Druga godina


Zimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Permutacijske grupe
doc. dr. sc. Danijel Krizmanić Emma Šepić Dizajniranje i analiza eksperimenata
prof. dr. sc. Sanja Rukavina Tin Zrinski Uvod u teoriju dizajna
doc. dr. sc. Ana Jurasić   Teorija brojeva
prof. dr. sc. Patrizia Poščić dr. sc. Danijela Jakšić Izborni kolegij: Uvod u baze podataka

Ljetni semestar
 
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Seminar diplomskog rada
doc. dr. sc. Andrea Švob   Izborni kolegij: Umjetna inteligencija
prof. dr. sc. Patrizia Poščić doc. dr. sc. Danijela Jakšić Izborni kolegij: Baze podataka**
Rene Sušanj   Izborni kolegij: Povijest matematike
doc. dr. sc. Sanda Bujačić Babić   Izborni kolegij: Teme iz suvremene matematike
doc. dr. sc. Ivana Slamić   Izborni kolegij: Statistički praktikum**
prof. dr. sc. Dean Crnković,
prof. dr. sc. Sanja Rukavina
  Izborni kolegij: Seminar primijenjene diskretne matematike

 

* Izvedbeni planovi preuzeti s nastavničkog modula Filozofskog fakulteta u Rijeci.
** Izmjena Odluka 28. travanj 2020. godine

na vrh

 
.