Vijesti

Natječaji za docenta i asistenta

Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku raspisuje
 

N A T J E Č A J


1.  za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, grana diskretna i kombinatorna matematika,  na neodređeno vrijeme u  punom radnom vremenu.
 
2.  za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent iz  znanstvenog područja  prirodnih znanosti, polja matematika, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici uz prijavu na natječaj pod točkom 1.) trebaju priložiti:

 • životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu druge države,
 • preslik diplome, dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, znanstvenom zvanju i druge dokumente iz kojih se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor
 • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu,
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova relevantnih za izbor

Životopis i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s popisom radova treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.
 
Pristupnici uz prijavu na natječaj pod točkom 2.) trebaju priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu druge države,
 • preslik diplome ili uvjerenja o završenom studiju, 
 • uvjerenje o prosjeku ocjena završenog studija,
 • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu,
 • svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada (za prvi izbor).

    
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07- Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14.- Odluka USRH i 60/15)  i na njemu utemeljenim propisima.
 
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. 
 
Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stav. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Prijave se podnose neposredno ili šalju poštom na adresu: Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2,  51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj«.

 
NATJEČAJ