Vijesti

Natječaj za zapošljavanje - asistent

Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku raspisuje
N A T J E Č A J


1. za izbor jednog suradnika/suradnice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti, znastvenog polja: Matematika, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka privremeno odsutnog djelatnika.

TEKST NATJEČAJA


Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu druge države,
– preslik diplome ili uvjerenja o završenom studiju,
– uvjerenje o prosjeku ocjena završenog studija,
– rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu,
– svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada (za prvi izbor).

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07- Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14.- Odluka USRH i 60/15) i na njemu utemeljenim propisima.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stav. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose neposredno ili šalju poštom na adresu: Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj«.