Vijesti

Natječaj - POSLIJEDOKTORAND

Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku raspisuje
N A T J E Č A J


za izbor jednog izvršitelja/izvršteljice u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktorand iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polja matematika, grane diskretna i kombinatorna matematika na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Tekst natječaja.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07- Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14.- Odluka USRH i 60/15) i na njemu utemeljenim propisima.

Prijavi na natječaj treba priložiti:
– životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada,
– preslik diplome,
– dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
– rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su  kvalifikaciju stekli u inozemstvu,
– popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova relevantni za izbor

Pristupnici moraju priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države.
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Pristupnici su dužni prijavu i priloge dostaviti i na CD-u.
Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. stav. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:

Sveučilište u Rijeci
Odjel za matematiku
Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.