Vijesti

Obrana doktorske disertacije Nine Mostarac

URBROJ: 251-58-10310-17-2684
Zagreb, 13. listopada 2017.

O G L A S


Predmet: Nina Mostarac - obrana doktorske disertacije

Na temelju zaključka Vijeća PMF-Matematičkog odsjeka, Sveučilišta u Zagrebu, donesenog na sjednici od 11. listopada 2017. godine, obrana doktorske disertacije Nine Mostarac, znanstvene novakinje/asistentice na Odjelu za matematiku, Sveučilišta u Rijeci, održat će se

u srijedu, 25. listopada 2017. u 12:00 sati

u predavaonici br. O-027 Odjela za matematiku, Rijeka, R. Matejčić 2.


Imenovano je povjerenstvo za obranu disertacije u sastavu:

1. prof. dr. sc. Sanja Rukavina, Odjel za mat., Rijeka

2. prof. dr. sc. Juraj Šiftar, PMF

3. prof. dr. sc. Dean Crnković, Odjel za mat., Rijeka

4. doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković, Odjel za mat., Rijeka, zamjena

Naslov disertacije:

"Samodualni kodovi i PD-skupovi konstruirani iz kombinatoričkih dizajna"