Vijesti

Natječaj za docente

Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku raspisuje
 

N A T J E Č A J


1. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, grana matematička analiza, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

2. za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, grana geometrija i topologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 


Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
– životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu druge države,
– preslik diplome, dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, znanstvenom zvanju i druge dokumente iz kojih se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor
– rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu,
– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova relevantnih za izbor

Životopis i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s popisom radova treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stav. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08 i 69/17). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose neposredno ili šalju poštom na adresu: Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj«.


 

 
.