Izvedbeni programi


Preddiplomski studij Matematika

Diplomski studij Matematika - smjer nastavnički
Diplomski studij Matematika i informatika - smjer nastavnički
Diplomski studij Diskretna matematika i primjenePREDDIPLOMSKI STUDIJ MATEMATIKA


Prva godinaZimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
doc. dr. sc. Andrea Švob
dr. sc. Marija Maksimović
doc. dr. sc. Andrea Švob
dr. sc. Milena Sošić
doc. dr. sc. Marijana Butorac
Rene Sušanj

dr. sc. Nina Mostarac
Matea Zubović

doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
dr. sc. Milena Sošić
Sara Ban
Tatjana Vukelić
Nikola Tutek

Ljetni semestar
 
doc. dr. sc. Bojan Crnković dr. sc. Nina Mostarac,
Dejan Dešković,
Računarski praktikum II
Rene Sušanj dr. sc. Doris Dumičić Danilović Elementarna matematika II
doc. dr. sc. Marijana Butorac Tin Zrinski Linearna algebra II
doc. dr. sc. Andrea Švob
  Matematička analiza II
Tatjana Vukelić Nikola Tutek  Učenje engleskog jezika putem Interneta

Druga godinaZimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
doc. dr. sc. Bojan Crnković dr.sc. Marija Maksimović Matematička analiza III
prof. dr. sc. Sanja Rukavina Ivona Novak,
dr. sc. Marina Šimac
Kombinatorika
Rene Sušanj   Seminar I
prof. dr. sc. Dean Crnković dr. sc. Nevena Jurčević Peček Euklidski prostori
izv. prof. dr. sc. Neven Grbac dr. sc. Nina Mostarac Diferencijalne jednadžbe
prof. dr. sc. Mile Pavlić dr. sc. Martina Ašenbrener Katić Izborni kolegij: Informacijski sustavi
dr. sc. Božidar Kovačić dr. sc. Vanja Slavuj Izborni kolegij: Operacijski sustavi

Ljetni semestar
 
izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
dr. sc. Ivana Slamić Kompleksna analiza
prof. dr. sc. Dean Crnković dr. sc. Nina Mostarac,
Matteo Mravić
Diskretna matematika
doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković Ivona Novak Modeli geometrije
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin Matea Zubović Teorija skupova
doc. dr. sc. Marina Ivašić-Kos Katerina Černjeka Programiranje
doc. dr. sc. Bojan Crnković Dejan Dešković, 
Ivona Novak
Primjena računala u matematici

Treća godinaZimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
doc. dr. sc. Vera Tonić dr. sc. Ivana Slamić Metrički prostori
doc. dr. sc. Danijel Krizmanić Tin Zrinski Uvod u vjerojatnost i matematičku statistiku
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin   Matematička logika
doc. dr. sc. Bojan Crnković   Seminar II
doc. dr. sc. Bojan Crnković Igor Lulić
Luka Mikec
Uvod u numeričku matematiku
doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković Matteo Mravić Izborni kolegij: Projektivna geometrija
doc. dr. sc. Marijana Butorac   Izborni kolegij: Uvod u Liejeve algebre

Ljetni semestar
 
doc. dr. sc. Ana Jurasić   Seminar završnog rada
doc. dr. sc. Marija Brkić Bakarić   Algoritmi i strukture podataka
dr. sc. Milena Sošić   Uvod u diferencijalnu geometriju
izv. prof. dr. sc. Neven Grbac Tin Zrinski Algebarske strukture
doc. dr. sc. Vera Tonić   Izborni kolegij: Uvod u topologiju
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin   Izborni kolegij: Matematička teorija računarstva

na vrh


DIPLOMSKI STUDIJ MATEMATIKA (smjer nastavnički)


Prva godina


Zimski semestar

Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
dr. sc. Borana Morić-Mohorovičić   Osnove jezične kulture
doc. dr. sc. Ana Jurasić   Linearno programiranje
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Doris Dumičić Danilović Metodika nastave matematike I
dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić   Edukacijska psihologija 1
dr. sc. Sanja Smojver Ažić Katja Borovac Razvojna psihologija
dr. sc. Kornelija Mrnjaus Iva Buchberger Opća pedagogija

Ljetni semestar
 
doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković Ivona Novak Primjena računala u nastavi matematike
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Doris Dumičić Danilović Metodika nastave matematike II
dr. sc. Barbara Rončević Zubković dr. sc. Sanja Bradić Edukacijska psihologija II - 
Individualne razlike i razredne interakcije
prof. dr. sc. Majda Trobok   Seminar III - Zasnivanje matematike
prof. dr. sc. Anita Zovko Petra Berlot Didaktika I
doc. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić Katja Borovac Poučavanje učenika s posebnim potrebama
doc. dr. sc. Ana Jurasić   Dodatna nastava matematike


Druga godina


Zimski semestar

Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
doc. dr. sc. Ana Jurasić   Dodatna nastava matematike
prof. dr. sc. Sanja Rukavina doc. dr. sc. Andrea Švob,
dr. sc. Marina Šimac
Metodička praksa iz matematike I
izv. prof. dr. sc. Neven Grbac doc. dr. sc. Marijana Butorac Vektorski prostori I
dr. sc. Anita Zovko,
dr. sc. Siniša Kušić
Iva Buchberger Didaktika II
izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić dr. sc. Danijela Jakšić Izborni kolegij: Uvod u baze podataka
prof. dr. sc. Mario Radovan Marina Bajčić Izborni kolegij: Računalne mreže I
prof. dr. sc. Dean Crnković dr. sc. Marina Šimac Izborni kolegij: Teorija grafova

Ljetni semestar
 
Rene Sušanj   Povijest matematike
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Marina Šimac Odabrane teme iz nastave matematike
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Marina Šimac,
doc. dr. sc. Andrea Švob
Metodička praksa iz matematike II
doc. dr. sc. Ana Jurasić dr. sc. Nevena Jurčević Peček Vektorski prostori II
doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Seminar diplomskog rada
prof. dr. sc. Patrizia Poščić dr. sc. Danijela Jakšić Izborni kolegij: Baze podatakaDIPLOMSKI STUDIJ MATEMATIKA I INFORMATIKA (smjer nastavnički)


Prva godina


Zimski semestar
 

Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
dr. sc. Kornelija Mrnjaus Iva Buchberger Opća pedagogija
doc. dr. sc. Ana Jurasić   Linearno programiranje
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Doris Dumičić Danilović Metodika nastave matematike I
dr. sc. Borana Morić-Mohorovičić   Osnove jezične kulture
dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić   Edukacijska psihologija 1
dr. sc. Sanja Smojver Ažić Katja Borovac Razvojna psihologija

Ljetni semestar
 
doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković Ivona Novak Primjena računala u nastavi matematike
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Doris Dumičić Danilović Metodika nastave matematike II
dr. sc. Barbara Rončević Zubković dr. sc. Sanja Bradić Edukacijska psihologija II - Individualne razlike i razredne interakcije
prof. dr. sc. Majda Trobok   Seminar III - Zasnivanje matematike
prof. dr. sc. Anita Zovko Petra Berlot Didaktika I
doc. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić Katja Borovac Poučavanje učenika s posebnim potrebama
prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić Slobodan Beliga Multimedijski sustavi


na vrh

 

Druga godina


Zimski semestar

Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
prof. dr. sc. Mario Radovan Marina Bajčić Računalne mreže I
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Marina Šimac Metodička praksa iz matematike I
prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić dr. sc. Martina Holenko Dlab Metodika nastave informatike
doc. dr. sc. Ana Jurasić   Linearno programiranje
dr. sc. Vesna Kovač
dr. sc. Marina Diković
Iva Buchberger Didaktika II
prof. dr.sc. Nataša Hoić-Božić dr. sc. Martina Holenko Dlab Izborni kolegij: Primjena hipermedije u obrazovanju

Ljetni semestar
 
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Marina Šimac Metodička praksa iz matematike II
prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić   Metodička  praksa iz informatike
prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić Slobodan Beliga Multimedijski sustavi
doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Seminar diplomskog rada
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Marina Šimac Izborni kolegij: Odabrane teme iz nastave matematike
prof. dr. sc. Mile Pavlić dr. sc. Martina Ašenbrener Katić Izborni kolegij: Modeliranje podataka
prof. dr. sc. Mario Radovan Marina Bajčić,
dr. sc. Vedran Miletić
Izborni kolegij: Računalne mreže II
izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić dr. sc. Danijela Jakšić Izborni kolegij: Baze podataka

 


DIPLOMSKI STUDIJ DISKRETNA MATEMATIKA I PRIMJENE


Prva godinaZimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
izv. prof. dr. sc. Neven Grbac dr. sc. Nevena Jurčević Peček Vektorski prostori I
izv. prof. dr. sc. Neven Grbac dr. sc. Marina Šimac Mjera i integral
doc. dr. sc. Marijana Butorac   Algebra I
doc. dr. sc. Ana Jurasić   Linearno programiranje
prof. dr. sc. Dean Crnković dr. sc. Marina Šimac Teorija grafova

Ljetni semestar
 
doc. dr. sc. Danijel Krizmanić   Teorija vjerojatnosti
doc. dr. sc. Danijel Krizmanić dr. sc. Ivana Slamić Statistika
doc. dr. sc. Vera Tonić   Algebra II
izv. prof. dr. sc. Neven Grbac   Harmonijska analiza
doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković dr. sc. Marija Maksimović Teorija kodiranja i kriptografija


Druga godina


Zimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Permutacijske grupe
doc. dr. sc. Danijel Krizmanić dr. sc. Andrea Švob
Igor Lulić
Dizajniranje i analiza eksperimenata
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Doris Dumičić Danilović Uvod u teoriju dizajna
doc. dr. sc. Marijana Butorac   Algebra I
izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić dr. sc. Danijela Jakšić Izborni kolegij: Uvod u baze podataka
prof. dr. sc. Mario Radovan Marina Bajčić Izborni kolegij: Računalne mreže I

Ljetni semestar
 
doc. dr. sc. Danijel Krizmanić Igor Lulić,
doc. dr. sc. Andrea Švob
Dizajniranje i analiza eksperimenta
doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Seminar diplomskog rada
prof. dr. sc. Patrizia Poščić dr. sc. Danijela Jakšić Izborni kolegij: Baze podataka
    Izborni kolegij: Povijest matematike
dr. sc. Majda Trobok   Izborni kolegij: Seminar III
prof. dr. sc. Mario Radovan Marina Bajčić Izborni kolegij: Računalne mreže II
    Diplomski ispit

 

* Izvedbeni planovi preuzeti s nastavničkog modula Filozofskog fakulteta u Rijeci.

na vrh