Izvedbeni programi


Preddiplomski studij Matematika

Diplomski studij Matematika - smjer nastavnički
Diplomski studij Matematika i informatika - smjer nastavnički
Diplomski studij Diskretna matematika i primjenePREDDIPLOMSKI STUDIJ MATEMATIKA


Prva godinaZimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
dr. sc. Andrea Švob
dr. sc. Marija Maksimović
dr. sc. Andrea Švob
dr.sc. Milena Sošić
dr. sc. Marijana Butorac
Rene Sušanj

Nina Mostarac
Matea Zubović

dr. sc. Danijel Krizmanić
dr. sc. Milena Sošić
Sara Ban
Tatjana Vukelić
Nikola Tutek

Ljetni semestar
 
dr. sc. Bojan Crnković Milan Blažević,
Dejan Dešković,
Matteo Mravić
Računarski praktikum II
Rene Sušanj Luka Mikec,
dr. sc. Andrea Švob
Elementarna matematika II
dr. sc. Marijana Butorac
dr. sc. Dean Crnković

Tin Zrinski
dr. sc. Nermina Mujaković
dr. sc. Ivana Slamić
dr. sc. Andrea Švob
Matematička analiza II
Tatjana Vukelić Nikola Tutek Engleski kao svjetski jezik 2

Druga godinaZimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
dr. sc. Bojan Crnković dr.sc. Marija Maksimović Matematička analiza III
dr. sc. Sanja Rukavina Ivona Novak,
dr. sc. Marina Šimac
Kombinatorika
Rene Sušanj   Seminar I
dr. sc. Dean Crnković dr. sc. Nevena Jurčević Peček Euklidski prostori
dr. sc. Neven Grbac dr. sc. Nina Mostarac Diferencijalne jednadžbe
dr. sc. Mile Pavlić dr. sc. Martina Ašenbrener Katić Izborni kolegij: Informacijski sustavi
dr. sc. Božidar Kovačić dr. sc. Vanja Slavuj Izborni kolegij: Operacijski sustavi

Ljetni semestar
 
dr. sc. Neven Grbac
dr. sc. Ivana Slamić Kompleksna analiza
dr. sc. Dean Crnković dr. sc. Doris Dumičić Danilović Diskretna matematika
dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković Ivona Novak Modeli geometrije
dr. sc. Tajana Ban Kirigin Luka Mikec Teorija skupova
dr. sc. Ana Meštrović Katerina Černjeka Programiranje
dr. sc. Bojan Crnković Milan Blažević,
Luka Mikec,
dr. sc. Andrea Švob
Primjena računala u matematici

Treća godinaZimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
dr. sc. Vera Tonić dr. sc. Ivana Slamić Metrički prostori
dr. sc. Danijel Krizmanić Tin Zrinski Uvod u vjerojatnost i matematičku statistiku
dr. sc. Tajana Ban Kirigin   Matematička logika
dr. sc. Bojan Crnković   Seminar II
dr. sc. Bojan Crnković Igor Lulić
Luka Mikec
Uvod u numeričku matematiku
dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković Matteo Mravić Izborni kolegij: Projektivna geometrija
dr. sc. Marijana Butorac   Izborni kolegij: Uvod u Liejeve algebre

Ljetni semestar
 
dr. sc. Ana Jurasić   Seminar završnog rada
dr. sc. Marija Brkić Bakarić   Algoritmi i strukture podataka
dr. sc. Milena Sošić dr. sc. Milena Sošić Uvod u diferencijalnu geometriju
dr. sc. Neven Grbac Tin Zrinski Algebarske strukture
dr. sc. Vera Tonić   Izborni kolegij: Uvod u topologiju
dr. sc. Tajana Ban Kirigin   Izborni kolegij: Matematička teorija računarstva

na vrh


DIPLOMSKI STUDIJ MATEMATIKA (smjer nastavnički)


Prva godina


Zimski semestar

Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
dr. sc. Borana Morić-Mohorovičić   Osnove jezične kulture
dr.sc. Ana Jurasić   Linearno programiranje
dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Doris Dumičić Danilović Metodika nastave matematike I
dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić   Edukacijska psihologija 1
dr. sc. Sanja Smojver Ažić Katja Borovac Razvojna psihologija
dr. sc. Kornelija Mrnjaus Iva Buchberger Opća pedagogija

Ljetni semestar
 
dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković dr. sc. Doris Dumičić Danilović Primjena računala u nastavi matematike
dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Doris Dumičić Danilović Metodika nastave matematike II
dr. sc. Barbara Rončević Zubković Bojana Ćoso Edukacijska psihologija II - 
Individualne razlike i razredne interakcije
dr. sc. Majda Trobok   Seminar 3
dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković dr. sc. Marija Maksimović Izborni kolegij: Teorija kodiranja i kriptografija
dr. sc. Marija Brkić Bakarić   Izborni kolegij: Teorija sustava
dr. sc. Anita Zovko Petra Berlot Didaktika I
dr. sc. Tamara Martinac Dorčić Katja Borovac Poučavanje učenika s posebnim potrebama


Druga godina


Zimski semestar

Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
dr. sc. Ana Jurasić   Dodatna nastava matematike
dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Andrea Švob,
Marina Šimac
Metodička praksa iz matematike I
dr. sc. Neven Grbac dr. sc. Marijana Butorac Vektorski prostori I
dr. sc. Anita Zovko,
dr. sc. Siniša Kušić
Iva Buchberger Didaktika II
dr. sc. Patrizia Poščić Danijela Jakšić Izborni kolegij: Uvod u baze podataka
dr. sc. Mario Radovan Marina Bajčić Izborni kolegij: Računalne mreže I
dr. sc. Dean Crnković Marina Šimac Izborni kolegij: Teorija grafova

Ljetni semestar
 
Rene Sušanj   Povijest matematike
dr. sc. Sanja Rukavina Marina Šimac Odabrane teme iz nastave matematike
dr. sc. Sanja Rukavina Marina Šimac,
dr. sc. Andrea Švob
Metodička praksa iz matematike II
dr. sc. Ana Jurasić dr. sc. Nevena Jurčević Peček Vektorski prostori II
dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Seminar diplomskog rada
dr. sc. Patrizia Poščić Danijela Jakšić Izborni kolegij: Baze podataka
    Diplomski ispitDIPLOMSKI STUDIJ MATEMATIKA I INFORMATIKA (smjer nastavnički)


Prva godina


Zimski semestar
 

Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
dr. sc. Kornelija Mrnjaus Iva Buchberger Opća pedagogija
dr. sc. Ana Jurasić   Linearno programiranje
dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Doris Dumičić Danilović Metodika nastave matematike I
dr. sc. Borana Morić-Mohorovičić   Osnove jezične kulture
dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić   Edukacijska psihologija 1
dr. sc. Sanja Smojver Ažić Katja Borovac Razvojna psihologija

Ljetni semestar
 
dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković dr. sc. Doris Dumičić Danilović Primjena računala u nastavi matematike
dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Doris Dumičić Danilović Metodika nastave matematike II
dr. sc. Barbara Rončević Zubković Bojana Ćoso Edukacijska psihologija II - Individualne razlike i razredne interakcije
dr. sc. Majda Trobok   Seminar 3
dr. sc. Anita Zovko Petra Berlot Didaktika I
dr. sc. Tamara Martinac Dorčić Katja Borovac Poučavanje učenika s posebnim potrebama
dr. sc. Patrizia Poščić Danijela Jakšić Izborni kolegij: Baze podataka
dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković dr. sc. Marija Maksimović Izborni kolegij: Teorija kodiranja i kriptografija


na vrh

 

Druga godina


Zimski semestar

Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
dr. sc. Mario Radovan Marina Bajčić Računalne mreže I
dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Marina Šimac Metodička praksa iz matematike I
dr. sc. Nataša Hoić Božić dr. sc. Martina Holenko Dlab Metodika nastave informatike
dr. sc. Ana Jurasić   Linearno programiranje
dr. sc. Vesna Kovač
dr. sc. Marina Diković
Iva Buchberger Didaktika II
dr.sc. Nataša Hoić-Božić dr. sc. Martina Holenko Dlab Izborni kolegij: Primjena hipermedije u obrazovanju

Ljetni semestar
 
dr. sc. Sanja Rukavina Marina Šimac
dr. sc. Andrea Švob
Metodička praksa iz matematike II
dr. sc. Nataša Hoić Božić   Metodička  praksa iz informatike
dr. sc. Nataša Hoić Božić Slobodan Beliga Multimedijski sustavi
dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Seminar diplomskog rada
dr. sc. Mile Pavlić Martina Ašenbrener Katić Izborni kolegij: Modeliranje podataka
dr. sc. Mario Radovan Marina Bajčić Izborni kolegij: Računalne mreže II
    Diplomski ispit

 


DIPLOMSKI STUDIJ DISKRETNA MATEMATIKA I PRIMJENE


Prva godinaZimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
dr. sc. Neven Grbac dr. sc. Nevena Jurčević Peček Vektorski prostori I
dr. sc. Neven Grbac dr. sc. Marina Šimac Mjera i integral
dr. sc. Marijana Butorac   Algebra I
dr. sc. Ana Jurasić   Linearno programiranje
dr. sc. Dean Crnković dr. sc. Marina Šimac Teorija grafova

Ljetni semestar
 
dr. sc. Ana Jurasić dr. sc. Nevena Jurčević Peček Vektorski prostori II
dr. sc. Danijel Krizmanić   Teorija vjerojatnosti
dr. sc. Vera Tonić   Algebra II
dr. sc. Neven Grbac   Harmonijska analiza
dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković dr. sc. Marija Maksimović Teorija kodiranja i kriptografija


Druga godina


Zimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Permutacijske grupe
dr. sc. Danijel Krizmanić dr. sc. Andrea Švob
Igor Lulić
Dizajniranje i analiza eksperimenata
dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Doris Dumičić Danilović Uvod u teoriju dizajna
dr. sc. Marijana Butorac   Algebra I
dr. sc. Patrizia Poščić dr. sc. Danijela Jakšić Izborni kolegij: Uvod u baze podataka
dr. sc. Mario Radovan Marina Bajčić Izborni kolegij: Računalne mreže I

Ljetni semestar
 
dr. sc. Danijel Krizmanić Igor Lulić,
dr. sc. Andrea Švob
Dizajniranje i analiza eksperimenta
dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Seminar diplomskog rada
dr. sc. Patrizia Poščić Danijela Jakšić Izborni kolegij: Baze podataka
    Izborni kolegij: Povijest matematike
dr. sc. Majda Trobok   Izborni kolegij: Seminar III
dr. sc. Mario Radovan Marina Bajčić Izborni kolegij: Računalne mreže II
    Diplomski ispit

 

* Izvedbeni planovi preuzeti s nastavničkog modula Filozofskog fakulteta u Rijeci.

na vrh