Alumni


Prediplomski studij Matematika
Diplomski studij Matematika
Diplomski studij Diskretna matematika
Diplomski studij Matematika i informatika

 


Preddiplomski studij Matematika


Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 08. prosinca 2016.


Ime i prezime Datum obrane Tema završnog rada Mentor
RICCARDO MANGANO,
prvostupnik matematike
14. srpnja 2016. Teorem o fiksnoj točki i primjene doc. dr. sc. Ana Jurasić
LUKA FRAN,
prvostupnik matematike
15. srpnja 2016. Metode i modeli za crtanje grafova dr. sc. Doris Dumičić Danilović
SILVIA FRANOVIĆ,
prvostupnica matematike
15. srpnja 2016. Particijska funkcija doc. dr. sc. Ana Jurasić
BOJAN OSTIĆ,
prvostupnik matematike
15. srpnja 2016. Dolev-Yao model napadača doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
APOLINAR BARBIŠ,
prvostupnik matematike
18. srpnja 2016. Ekstremalna teorija grafova dr. sc. Doris Dumičić Danilović
DAVID BOJANIĆ,
prvostupnik matematike
18. srpnja 2016. Tri klasična problema u matematici dr. sc. Andrea Švob
DORIAN ČUDINA,
prvostupnik matematike
18. srpnja 2016. Konveksni skupovi i konveksne funkcije dr. sc. Ivana Slamić
ELA BOJAN,
prvostupnica matematike
19. rujna 2016. Numeričke metode za određivanje korijena polinoma doc. dr. sc. Bojan Crnković
MARTINA FILIĆ,
prvostupnica matematike
19. rujna 2016. Funkcije izvodnice i slučajne sume doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
MARTINA VOLARIĆ,
prvostupnica matematike
19. rujna 2016. Determinanta Cartanove matrice dr. sc. Marijana Butorac
MARTINA LIVOVIĆ,
prvostupnica matematike
20. rujna 2016. Programiranje kombinatoričkih zadataka u C++-u dr. sc. Marija Maksimović
SANJA MAJKIĆ,
prvostupnica matematike
22. rujna 2017. Diofantske aproksimacije doc. dr. sc. Ana Jurasić
NIKOLINA LOZINA,
prvostupnica matematike
27. rujna 2016. Modeliranje privatnosti u sustavima suradnje doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
RADOSLAV TIČIĆ,
prvostupnik matematike
27. rujna 2016. Sustav prirodne dedukcije za logiku prvog reda doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin


Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 16. prosinca 2015.
 

Ime i prezime Datum obrane Tema završnog rada Mentor
MORENA SIMČIĆ,
prvostupnica matematike
15. listopada 2014. Rad s CSS stilovima i primjena na izradu mrežne stranice o hiperboli dr. sc. Marija Maksimović
VALENTINO SKOBLJANEC,
prvostupnik matematike
09. srpnja 2015. Matematičko očekivanje i igre na sreću doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
HELENA ŠKUNCA,
prvostupnica matematike
09. srpnja 2015. Problem trgovačkog putnika, problem kineskog poštara i Fleuryjev algoritam prof. dr. sc. Dean Crnković
GABRIELA GRDIĆ,
prvostupnica matematike
15. srpnja 2015. Teorem o četiri boje dr. sc. Doris Dumičić Danilović
JELENA CRNJAC,
prvostupnica matematike
15. srpnja 2015. Cantorov skup dr. sc. Ivana Slamić
RINA ANIĆ,
prvostupnica matematike
16. rujna 2015. Primjena konačnih polja dr. sc. Andrea Švob
ANAMARIJA ŽALAC,
prvostupnica matematike
16. rujna 2015. Integracija ODS s adaptivnim korakom doc. dr. sc. Bojan Crnković
TINA TAKALIĆ, 
prvostupnica matematike
16. rujna 2015. Primjena kompleksnih funkcija dr. sc. Andrea Švob
LEA DAMIJANIĆ,
prvostupnica matematike
16. rujna 2015.  Cavalierijevi principi Rene Sušanj
KRISTINA MARINKOVIĆ,
prvostupnica matematike
16. rujna 2015. Craigov interpolacijski teorem doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
BARBARA RAČKI,
prvostupnica matematike
16. rujna 2015. Riemann - Stieltjesov integral dr. sc. Ivana Slamić
ANA VRCELJ,
prvostupnica matematike
17. rujna 2015. Rad s animacijama u Dreamweaveru i primjena
na izradu mrežne stranice o elipsi
dr. sc. Marija Maksimović
MIRKO BURSAĆ,
prvostupnik matematike
17. rujna 2015. Paskalove matrice dr. sc. Marijana Butorac
TEA ŠUMBERAC,
prvostupnica matematike
17. rujna 2015. Kompaktnost u R^n izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
KREŠO HEGOLJ,
prvostupnik matematike
17. rujna 2015. Neautonomne linearne diferencijalne jednadžbe dr. sc. Davor Dragičević
MATEA ZUBOVIĆ,
prvostupnica matematike
17. rujna 2015. Singularna dekompozicija matrice mr. sc. Ines Radošević
IVONA JERBIĆ,
prvostupnica matematike
18. rujna 2015. Klasične konfiguracije kao grafovi prof. dr. sc. Dean Crnković
IVANA LEGAC,
prvostupnica matematike
24. rujna 2015. Presjeci i prodori doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
HELEN RAKAS,
prvostupnica matematike
24. rujna 2015. Transcendentne krivulje. Kvadratrise:
Dinostratova kvadratrisa i koheleoida
dr. sc. Milena Sošić
DORIS STRČIĆ,
prvostupnica matematike
30. rujna 2015. Šetnje, staze, putovi i ciklusi u
usmjerenim grafovima
prof. dr. sc. Dean Crnković


 

Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 22. siječnja 2015.

 

Ime i prezime Datum obrane Tema završnog rada Mentor
MILAN BLAŽEVIĆ, prvostupnik matematike 12. srpnja 2013. Spektar grafa prof. dr. sc.  Dean Crnković
MONIKA VRKIĆ, prvostupnica matematike 15. srpnja 2013. Aproksimacija binomne distribucije normalnom  doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
MARTINA VUJIĆ, prvostupnica matematike 15. srpnja 2013. Upotreba programa Excel za rješavanje problema iz matematičke statistike doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
LUCIJA BENAC, prvostupnica matematike 15. srpnja 2013. Krivulje trećeg reda dr.sc. Milena Sošić
MAJA MIRIĆ, prvostupnica matematike 17. srpnja 2013. Moebiusova transformacija dr.sc. Ivana Slamić
RENATA ŠKRIVANEK, prvostupnica matematike 17. srpnja 2013. HTML jezik i izrada mrežnih stranica o konikama dr. sc. Marija Maksimović
BRANKA BOSANAC, prvostupnica matematike 20.rujna 2013. Trigonometrijske funkcije i trigonometrijski identiteti mr. sc. Katarina Volarić Nižić
ANTONIJA KRANJEC, prvostupnica matematike 14. srpnja 2014. Fibonaccijevi brojevi Marina Šimac
DAVID TARANDEK, prvostupnik matematike 16.srpnja 2014. Račun teorija prvog reda doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
INES BISTROVIĆ, prvostupnica matematike 16. srpnja 2014. Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi dr. sc. Andrea Švob
BERNARDA DRAGIN, prvostupnica matematike 16.srpnja 2014. Sustavi običnih diferencijalnih jednadžbi dr. sc. Andrea Švob
VALENTINA MALATESTINIĆ, prvostupnica matematike 17. srpnja 2014. Brocardove figure Rene Sušanj
TIHANA SABO, prvostupnica matematike 16. rujna 2014. Rozete dr. sc. Milena Sošić
TIN ZRINSKI, prvostupnik matematike 16. rujna 2014. Valna jednadžba izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
VENDI ŽIGMAN, prvostupnica matematike 16. rujna 2014. Diofantske jednadžbe dr. sc. Sanda Bujačić
MATTEO MRAVIĆ, prvostupnik matematike 16. rujna 2014. Rubikova kocka izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
IVANA VRBAN, prvostupnica matematike 16. rujna 2014. Kvocijentni prostori dr. sc. Ivana Slamić
MARINA MIŠURA, prvostupnica matematike 16. rujna 2014. Popločavanje hiperboličke ravnine doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
NIKOLINA ŠNELER, prvostupnica matematike 16. rujna 2014. Poissonova distribucija doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
ANDREA RADOČAJ, prvostupnica matematike 16. rujna 2014. Goedelov prvi teorem nepotpunosti doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
TINA PETEANI, prvostupnica matematike 16. rujna 2014. Metrike na prostorima funkcija dr. sc. Ivana Slamić
PAMELA ŠIMIĆ, prvostupnica matematike 18. rujna 2014. Ergodski teorem za Markovljeve lance dr. sc. Danijel Krizmanić
ANDREA MILIŠIĆ, prvostupnica matematike 19. rujna 2014. Liejeve algebre dr. sc. Marijana Butorac
TINA ZENZEROVIĆ, prvostupnica matematike 22. rujna 2014. Vektorske i matrične norme Sanja Vranić
KREŠIMIR SINKOVIĆ, prvostupnik matematike 24. rujna 2014. ABC slutnja izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
LEA BOŽIĆ, prvostupnica matematike 25. rujna 2014. Protoci u mrežama dr. sc. Doris Dumičić Danilović
MARTA MEDIĆ, prvostupnica matematike 25. rujna 2014. Rješavanje diferencijalnih jednadžbi pomoću Laplaceovih transformacija dr. sc. Andrea Švob
ANA BULIĆ, prvostupnica matematike 25. rujna 2014. Klizne krivulje dr. sc. Milena Sošić
TEA HERAK, prvostupnica matematike 25. rujna 2014. Leslijevi matrični prikaz rasta stanovništva dr. sc. Marijana Butorac
RENATO BABOJELIĆ, prvostupnik matematike 30. rujna 2014. Coxeterove grupe izv. prof. dr. sc. Neven Grbac

 


Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 08. veljače 2013.


Ime i prezime Datum obrane završnog rada Tema završnog rada Mentor
MARKO KOVAČIĆ,
prvostupnik matematike
28. lipnja 2012. Rekurzivne relacije doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
VLASTA DOGAN GRGURIĆ,
prvostupnik matematike
17. srpnja 2012. Cikloidne krivulje dr. sc. Milena Sošić
DANIJELA JAKOVAC,
prvostupnik matematike
17. srpnja 2012. Klasifikacija krivulja drugog reda u ravnini Rene Sušanj
MARIJAN KOVAČEVIĆ,
prvostupnik matematike
17. srpnja 2012. Teorija grafova u programskom paketu Mathematica doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
KRISTINA ZEC,
prvostupnik matematike
17. srpnja 2012. Gospodarski račun mr. sc. Katarina Volarić Nižić
MARIJA ANTOLOVIĆ,
prvostupnik matematike
17. rujna 2012. Problem najmanjih kvadrata izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
ANA BARABA,
prvostupnik matematike
17. rujna 2012. Verižni razlomci i primjena dr. sc. Sanda Bujačić
BARBARA CELINIĆ,
prvostupnik matematike
17. rujna 2012. Paraboličke i hiperboličke krivulje dr. sc. Milena Sošić
ARIANNA MILOŠ,
prvostupnik matematike
17. rujna 2012. Fejerov teorem za Fourierove redove dr. sc. Ivana Slamić
MARIJANA KOSTURIK,
prvostupnik matematike
18. rujna 2012. Dizajn i konačne projektivne ravnine dr. sc. Andrea Švob
ANAMARIA CITKOVIĆ,
prvostupnik matematike
18. rujna 2012. Pitagorin teorem preko vanjske algebre dr. sc. Marijana Butorac
VEDRANA KUTNJAK,
prvostupnik matematike
18. rujna 2012. Tenzorski produkt dr. sc. Marijana Butorac
AMIRA MAHMUTOVIĆ,
prvostupnik matematike
19. rujna 2012. Primjena genetskog algoritma u rješavanju problema trgovačkog putnika dr. sc. Doris Dumičić
HANA RIZVIĆ,
prvostupnik matematike
19. rujna 2012. Teorija vjerojatnosti i igre na sreću doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
ANDREA VALENČIĆ,
prvostupnik matematike
19. rujna 2012. Prosti brojevi blizanci doc. dr. sc. Ana Jurasić
MATEA ROCE,
prvostupnik matematike
21. rujna 2012. Sparivanje prof. dr. sc. Dean Crnković
ELEN MARKOVČIĆ,
prvostupnik matematike
21. rujna 2012. Pascalov trokut izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
INES MATAIJA,
prvostupnik matematike
21. rujna 2012. Igra Nim dr. sc. Marija Maksimović
ZLATKO DURMIŠ,
prvostupnik matematike
27. rujna 2012. Teorem o prostim brojevima izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
ĐURĐICA ŠTANTA,
prvostupnik matematike
29. listopada 2012. Osnovne konstrukcije Steinerovog sustava trojki dr. sc. Andrea Švob


Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 09. prosinca 2011.


Ime i prezime Datum obrane završnog rada Tema završnog rada Mentor
MILANA MEDAKOVIĆ,
prvostupnik matematike
07. srpnja 2011. Uvjetno matematičko očekivanje doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
SARA BAN,
prvostupnik matematike
13. srpnja 2011. Latinski kvadrati izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
MATEA MAŽURAN,
prvostupnik matematike
13. srpnja 2011. Redovi u normiranom vektorskom prostoru doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
DAVID MOSETTICH,
prvostupnik matematike
13. srpnja 2011. Jedna metoda konstrukcije blok dizajna prof. dr. sc. Dean Crnković
IVONA NOVAK,
prvostupnik matematike
13. srpnja 2011. O modelima hiperboličke ravnine doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
ANA MIHALIĆ,
prvostupnik matematike
14. rujna 2011. Gaussove integracijske formule izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
IVANA PRAŠNJAK,
prvostupnik matematike
14. rujna 2011. Matematička žongliranja izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
MARTINA BROJAN,
prvostupnik matematike
16. rujna 2011. Osnovni principi i tehnike dizajniranja eksperimenata prof. dr. sc. Dean Crnković
BORKA FRANČIŠKOVIĆ,
prvostupnik matematike
16. rujna 2011. Osnovni pojmovi teorije dizajna prof. dr. sc. Dean Crnković
IVAN TUDOR,
prvostupnik matematike
03. studenog 2011. Halting problem doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin

 

Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 01. prosinca 2010.


Ime i prezime Datum obrane završnog rada Tema završnog rada Mentor
BOJANA JOVETIĆ,
prvostupnik matematike
11. svibnja 2010. Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
IVANA BROZOVIĆ,
prvostupnik matematike
01. srpnja 2010. Catalanovi brojevi doc. dr. sc. Vedrana Mikulić
TAMARA KLANAC,
prvostupnik matematike
01. srpnja 2010. Analitičko produljenje i funkcionalna jednadžba Riemannove zeta funkcije izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
IVANA TOPLEK,
prvostupnik matematike
14. srpnja 2010. Normalni prostori Sintija Tropper Trinajstić
MARKO RUKAVINA, 
prvostupnik matematike
14. srpnja 2010. Pseudoprosti brojevi doc. dr. sc. Ana Jurasić
MARTINA BADURINA,
prvostupnik matematike
21. rujna 2010. Johan Peter Gustav Lejeune Dirichlet izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
MIA ČERNIVEC,
prvostupnik matematike
21. rujna 2010. Kombinatorne igre izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
LANA MALOVIĆ,
prvostupnik matematike
23. rujna 2010. Kongruencije mr. sc. Katarina Volarić Nižić
SANJA ČEČURA,
prvostupnik matematike
27. rujna 2010. Sferna trigonometrija mr. sc. Katarina Volarić Nižić
TEA KATNIĆ,
prvostupnik matematike
27. rujna 2010. Planimetrija Euklidovim elementima izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
SABINA LUKŠIĆ,
prvostupnik matematike
06. listopada 2010. Numeričke metode za izračunavanje svojstvenih vrijednosti i svojstvenih vektora matrice izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
SIMONA KRAMAR,
prvostupnik matematike
07. listopada 2010. Riemannov i Lebesgueov integral izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
SANJA MURK,
prvostupnik matematike
07. listopada 2010. Primjena konačne matematike doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
GORDANA SENIĆ,
prvostupnik matematike
11. listopada 2010. Koordinatizacija projektivne geometrije dr. sc. Milena Sošić
NENSI ŠTERPIN,
prvostupnik matematike
11. listopada 2010. Kompleksifikacija realnih vektorskih prostora dr. sc. Marijana Butorac
SANJA SLAVIĆ,
prvostupnik matematike
13. listopada 2010. Laplaceove transformacije izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković


Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 08. prosinca 2009.


Ime i prezime Datum obrane završnog rada Tema završnog rada Mentor
ANA CAREVIĆ,
prvostupnik matematike
17. srpnja 2009. Hadamardove matrice Paleyjevog tipa prof. dr. sc. Dean Crnković
DINA KOVAČEVIĆ,
prvostupnik matematike
17. srpnja 2009. Grupe izometrija mr. sc. Katica Jurasić
BARBARA FRANCETIĆ,
prvostupnik matematike
23. rujna 2009. Funkcije u polarnom sustavu dr. sc. Milena Sošić
SANDRA NASIĆ,
prvostupnik matematike
23. rujna 2009. Skalarna i vektorska polja. Derivacija polja u danom smjeru. izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
ANA-MARIJA SERTIĆ,
prvostupnik matematike
24. rujna 2009. Linearne transformacije u ravnini mr. sc. Katica Jurasić
MILAN BAKIĆ,
prvostupnik matematike
24. rujna 2009. Boolove algebre Rene Sušanj
NINA PRAŠNJAK,
prvostupnik matematike
24. rujna 2009. Hadamardove matrice Sylvestrovog tipa prof. dr. sc. Dean Crnković
LUCIJA MARIANI,
prvostupnik matematike
06. listopada 2009. Primjena metode trajektorija na slučajno gibanje doc. dr. sc. Danijel Krizmanić


Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 02. srpnja 2009.


Ime i prezime Datum obrane završnog rada Tema završnog rada Mentor
NINA MAVROVIĆ,
prvostupnik matematike
07. listopad 2008. Konstrukcija evolute za neke ravninske krivulje dr. sc. Milena Sošić
MARINA ŠIMAC,
prvostupnik matematike
07. listopad 2008. Konfiguracije izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavinana vrh

Diplomski studij Matematika - smjer nastavnički


Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 16. prosinca 2015.


Ime i prezime Datum obrane Tema dimplomskog rada Mentor
KRISTINA ZEC,
magistra edukacije matematike
10. srpnja 2015. Višekriterijska optimizacija doc. dr. sc. Bojan Crnković


Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 22. siječnja 2015.
 

Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor

MILANA MEDAKOVIĆ,
magistra edukacije matematike

15. srpnja 2013. Pitanje brojnosti skupa svih prostih brojeva kroz povijest doc. dr. sc. Ana Jurasić


 

Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 12. prosinca 2012.


Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
DINA KOVAČEVIĆ,
magistra edukacije matematike
10. veljače 2012. Podgrupe simetrične grupe prof. dr. sc. Dean Crnković
SANDRA NASIĆ,
magistra edukacije matematike
19. listopada 2012. Matematika devetnaestog stoljeća prof. dr. sc. Dean Crnković


Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 09. prosinca 2011.


Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
MILAN BAKIĆ,
magistar edukacije matematike
05. listopada 2011. Djeljivost u ciklotomskom polju izv. prof. dr. sc. Neven Grbac


Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 27. travnja 2011.


Ime i prezime Datum obrane  Tema diplomskog rada Mentor
NINA MAVROVIĆ,
magistar edukacije matematike
14. srpnja 2010. Mathieuove grupe prof. dr. sc. Dean Crnković
MARINA ŠIMAC,
magistar edukacije matematike
14. srpnja 2010. O jednom problemu kombinatorne optimizacije izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina


na vrh


Diplomski studij Diskretna matematika i primjene


Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 08. prosinca 2016.


Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
MATTEO MRAVIĆ,
magistar matematike
24. lipnja 2016. Kombinatoričke strukture i konstrukcije kodova nad Z4 izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
TIN ZRINSKI,
magistar matematike
24. lipnja 2016. Blokovni dizajni, geodetski grafovi i ldpc kodovi izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
ANTONIJA KRANJEC,
magistra matematike
18. srpnja 2016. Neke metode analize vremenskih nizova doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
PAMELA ŠIMIĆ,
magistra matematike
22. rujna 2016. Metode unutarnje točke doc. dr. sc. Ana Jurasić
MORENA SIMČIĆ,
magistra matematike
29. rujna 2016. Matrice susjedstva grafova prof. dr. sc. Dean Crnković

Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 16. prosinca 2015.
 

Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
HANA RIZVIĆ,
magistra matematike
06. studeni 2014. Analitički hijerarhijski proces izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
ANDREA VALENČIĆ,
magistra matematike
24. studeni 2014.  Hadamardove matrice i teorija kodiranja doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković


 

Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 22. siječnja 2015.


Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
IVONA NOVAK, magistra matematike 16. srpnja 2013. Mathieve grupe i teorija kodiranja  doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
SARA BAN,
magistra matematike
17. srpnja 2013. Dvoravnine  izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
BORKA FRANČIŠČOVIĆ, magistra matematike 25. rujna 2013. Spektar grafa i kospektralni grafovi  prof. dr. sc. Dean Crnković
MATEA MAŽURAN, magistra matematike 28. rujna 2014. Sobovljevi prostori i primjene  izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
IVANA PRAŠNJAK, magistra matematike 24. travnja 2014. Tri varijante jednog Jordanovog teorema: u teoriji grupa, u topologiji i teoriji brojeva  izv. prof. dr. sc. Neven GrbacDiplomski studij Matematika i informatika


Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 08. prosinca 2016.


Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
LUCIJA BENAC,
magistra edukacije matematike i informatike
13. studeni 2015. Fundamentalni teorem algebre izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
MARTINA VUJIĆ,
magistra edukacije matematike i informatike
09. lipnja 2016. Povijest matematičke analize izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
BERNARDA DRAGIN,
magistra edukacije matematike i informatike
18. srpnja 2016. Tableti u nastavi matematike doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
MARTA MEDIĆ,
magistra edukacije matematike i informatike
19. srpnja 2016. Teorija grupa u nastavi matematike doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
MARINA MIŠURA,
magistra edukacije matematike i informatike
19. srpnja 2016. Lenartova sfera u nastavi matematike doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
TINA PETEANI,
magistra edukacije matematike i informatike
19. srpnja 2016. Afina i linearna funkcija u nastavi matematike izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
TIHANA SABO,
magistra edukacije matematike i informatike
19. srpnja 2016. Matematika presavijanja papira izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
NIKOLINA ŠNELER,
magistra edukacije matematike i informatike
16. rujna 2016. Teme iz vjerojatnosti i statistike u nastavi matematike doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
BRANKA BOSANAC,
magistra edukacije matematike i informatike
16. rujna 2016. Rješivost sustava m linearnih nejednadžbi s n nepoznanica doc. dr. sc. Ana Jurasić
EDVIN KADIĆ,
magistar edukacije matematike i informatike
26. rujna 2016. O knjizi Disquisitiones Arithmeticae C. F. Gaussa prof. dr. sc. Dean Crnković


Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 16. prosinca 2015.
 

Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
ĐURĐICA ŠTANTA,
magistra edukacije matematike i informatike
22. listopada 2014. Asertivno verzioniranje - upravljanje vremenom u relacijskim bazama podataka izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić
MATEA ROCE,
magistra edukacije matematike i informatike
22. listopada 2014. Program Python i nastava matematike doc. dr. sc. Bojan Crnković
MARTINA BROJAN,
magistra edukacije matematike i informatike
14. studenog 2014. Veliki podaci - principi, primjene, alati i upravljanje izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić
VEDRANA KUTNJAK,
magistra edukacije matematike i informatike
25. veljače 2015. Sigurnost u distribuiranim operacijskim sustavima doc. dr. sc. Božo Kovačić
INES MATAIJA,
magistra edukacije matematike i informatike
25. svibnja 2015. Izrada responzivnog hipermedijskog web coursewarea izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić
VLASTA DOGAN-GRGURIĆ,
magistra edukacije matematike i informatike
07. srpnja 2015. Međudomensko usmjeravanje na Internetu prof. dr. sc. Mario Radovan
MARKO KOVAČIĆ,
magistar edukacije matematike i informatike
14. srpnja 2015. Optimizacija IP usmjeravanja korištenjem oznaka prof. dr. sc. Mario Radovan
MILAN BLAŽEVIĆ,
magistar edukacije matematike i informatike
16. srpnja 2015. Povijest hiperboličke geometrije doc. dr. sc. Vera Tonić
BARBARA CELINIĆ,
magistra edukacije matematike i informatike
16. srpnja 2015. Prikupljanje i analiza podataka o korisnicima okruženja za e-učenje izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić
DANIJELA JAKOVAC,
magistra edukacije matematike i informatike
21. srpnja 2015. Neeuklidske geometrije u dodatnoj nastavi matematike doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
MAJA MIRIĆ,
magistra edukacije matematike i informatike
21. rujna 2015. Korištenje animacija u nastavi informatike izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić
MONIKA VRKIĆ,
magistra edukacije matematike i informatike
23. rujna 2015. Paralelni pravci u nastavi matematike izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina


 

Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 22. siječnja 2015.

 

Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
SABINA LUKŠIĆ,
magistra edukacije matematike i informatike
30. studenog 2012. Baza podataka - rukometni klub  izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić
TAMARA KLANAC, magistra edukacije matematike i informatike 5. prosinca 2012. Uporaba web 2.0 alata u e-obrazovanju izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić
TEA KATNIĆ,
magistra edukacije matematike i informatike
18. travnja 2013. Izrada interaktivnih obrazovnih materijala programom Cinderella  doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
SANJA MURK,
magistra edukacije matematike i informatike
11. srpnja 2013. Sinkronizacijski problemi u operacijskim sustavima  izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
IVAN TUDOR,
magistar edukacije matematike i informatike
16. srpnja  2013. Poslovna aplikacija nad relacijskom bazom podataka (plivački klub)  izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić
ANA MIHALIĆ,
magistra edukacije matematike i informatike
16. srpnja  2013. Odabir IKT alata u ovisnosti o nastavnom sadržaju  doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
SANJA ČEČURA, magistra edukacije matematike i informatike 25. srpnja 2013. Upravljanje procesorom i operacijskim sustavima  izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
SIMONA KRAMAR, magistra edukacije matematike i informatike 4. rujna 2013. Program Maxima i izrada obrazovnih materijala u programu Maxima  doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
DAVID MOSETTICH, magistar edukacije matematike i informatike 16. srpnja 2014. Edukativna aplikacija za matematiku izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
ARIANNA MILOŠ, magistra edukacije matematike i informatike 16. srpnja 2014. Interaktivna ploča u nastavi matematike doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
MARIJANA KOSTURIK, magistra edukacije matematike i informatike 16. srpnja  2014. Zabavna matematika u dodatnoj nastavi matematike za osnovnu školu  doc. dr. sc. Ana Jurasić
AMIRA MAHMUTOVIĆ, magistra edukacije matematike i informatike 16. srpnja 2014. Sadržaji diskretne matematike  u srednjoj školi  izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
ELEN MARKOVČIĆ, magistra edukacije matematike i informatike 18. rujna 2014. Primjena računala u rješavanju jednadžbi izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
ANA BARABA,
magistra edukacije matematike i informatike
18. rujna 2014. Teorija brojeva u dodatnoj nastavi matematike za osnovnu i srednje škole doc. dr. sc. Ana Jurasić
ANAMARIA CVITKOVIĆ, magistra edukacije matematike i informatike 23.rujna 2014. Islamska matematika prof. dr. sc. Dean Crnković


Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 12. prosinca 2012.


Ime i prezime Datum obrane diplomskog rada Tema diplomskog rada Mentor
LUCIJA MARIANI,
magistra edukacije matematike i informatike
17. studenoga 2012. Izrada coursewarea uz pomoć Microsoft Expression Blend programa izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić
ANA-MARIJA SERTIĆ,
magistra edukacije matematike i informatike
15. veljače 2012. Primjena redova čekanja na poslovni sustav prof. dr. sc. Marija Marinović
BARBARA FRANCETIĆ,
magistra edukacije matematike i informatike
18. travnja 2012. Denormalizacija izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić
MIA ČERNIVEC,
magistra edukacije matematike i informatike
17. srpnja 2012. Usvajanje matematičkih sadržaja aktivnim učenjem izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
NENSI ŠTERPIN,
magistra edukacije matematike i informatike
17. srpnja 2012. Prikazivanje i analiza podataka u sedmom razredu osnovne škole izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
MARTINA BADURINA,
magistra edukacije matematike i informatike
17. rujna 2012. Zavisnosti u bazama podatka izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić
IVANA BROZOVIĆ,
magistra edukacije matematike i informatike
17. rujna 2012. Pitagorejci prof. dr. sc. Dean Crnković
BOJANA JOVETIĆ,
magistra edukacije matematike i informatike
17. rujna 2012. Lambda račun doc. dr. sc. Sanda Martinčić Ipšić
NINA PRAŠNJAK,
magistra edukacije matematike i informatike
17. rujna 2012. Church-Turingova veza doc. dr. sc. Sanda Martinčić Ipšić
SANJA SLAVIĆ,
magistra edukacije matematike i informatike
17. rujna 2012. Aproksimativno rješavanje nelinearnih jednadžbi izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
ANA CAREVIĆ,
magistra edukacije matematike i informatike
27. rujna 2012. Korištenje konceptualnih mapa u e-obrazovanju izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić
IVANA TOPLEK,
magistra edukacije matematike i informatike
27. rujna 2012. O shvaćanju pojma beskonačnosti i graničnih procesa izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
LANA MALOVIĆ,
magistra edukacije matematike i informatike
16. listopada 2012. E-učenje u nastavi matematike doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
GORDANA SENIĆ,
magistra edukacije matematike i informatike
18. listopada 2012. Izračunavanje Riemannovog integrala po definiciji i primjena izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković

 

na vrh