Vijesti

Natječaj - izvanredni profesor i docent

Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor jednog nastavnika/ice u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Matematika, grani: Diskretna i kombinatorna matematika, s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme,
2. za izbor jednog nastavnika/ice u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće  radno mjesto docenta u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Matematika, grani: Algebra, s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme.

TEKST NATJEČAJA
 


Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
- životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu druge države,
- dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, akademskom stupnju doktora znanosti, znanstvenom zvanju i druge dokumente iz kojih se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor,
- rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu,
- prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova relevantnih za izbor,
- pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja kvalitete nastavnog rada ili pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete (pristupnici za točku 1.)

Životopis i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s popisom radova treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stav. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08 i 69/17). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose neposredno ili šalju poštom na adresu: Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj«.


  
 
.