Izvedbeni programi


Preddiplomski studij Matematika

Diplomski studij Matematika - smjer nastavnički
Diplomski studij Matematika i informatika - smjer nastavnički
Diplomski studij Diskretna matematika i primjene



PREDDIPLOMSKI STUDIJ MATEMATIKA


Prva godina



Zimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
doc. dr. sc. Marija Maksimović
Emma Šepić
doc. dr. sc. Andrea Švob
mr. sc. Ines Radošević Medvidović
doc. dr. sc. Marijana Butorac,
Rene Sušanj

dr. sc. Nina Mostarac

doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
dr. sc. Sara Ban
dr. sc. Nikola Tutek  

Ljetni semestar
 
izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković Matteo Mravić Računarski praktikum II
Rene Sušanj Ana Šumberac Elementarna matematika II
doc. dr. sc. Marijana Butorac dr. sc. Sara Ban Linearna algebra II
doc. dr. sc. Andrea Švob
mr. sc. Ines Radošević Medvidović Matematička analiza II
Nikola Tutek    Engleski kao svjetski jezik 2

Druga godina



Zimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
doc. dr. sc. Davor Dragičević   Matematička analiza III
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Marina Šimac Kombinatorika
doc. dr. sc. Vera Tonić   Seminar I
prof. dr. sc. Dean Crnković Ana Grbac Euklidski prostori
izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković Ivona Traunkar Primjena računala u matematici
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin   Matematička logika

Ljetni semestar
 
doc. dr. sc. Ivana Slamić Luči Krnić Kompleksna analiza
prof. dr. sc. Dean Crnković dr.sc. Nina Mostarac Diskretna matematika
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin Matea Zubović Teorija skupova
izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković dr. sc. Nina Mostarac Diferencijalne jednadžbe
doc. dr. sc. Danijel Krizmanić Bojan Ostić,
Tin Zrinski
Uvod u vjerojatnost i matematičku statistiku

Treća godina



Zimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
doc. dr. sc. Ivana Slamić   Metrički prostori
doc. dr. sc. Andrea Švob Tin Zrinski Algebarske strukture
izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković Bojan Ostić Uvod u numeričku matematiku
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković Ivona Traunkar Modeli geometrije
izv. prof. dr. sc. Ana Meštrović Rebeka Lerga Programiranje
prof. dr. sc. Patrizia Poščić  doc. dr. sc. Danijela Jakšić Izborni kolegij: Baze podataka
prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić Marina Žunić Izborni kolegij: Multimedijski sustavi

Ljetni semestar
 
doc. dr. sc. Ana Jurasić   Seminar završnog rada
izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković   Seminar 2
doc. dr. sc. Milena Sošić   Uvod u diferencijalnu geometriju
doc. dr. sc. Marija Brkić Bakarić   Algoritmi i strukture podataka
doc. dr. sc. Vera Tonić   Izborni kolegij: Uvod u topologiju
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin   Izborni kolegij: Matematička teorija računarstva
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković Matteo Mravić Izborni kolegij: Projektivna geometrija
doc. dr. sc. Marijana Butorac   Izborni kolegij: Uvod u Liejeve algebre

na vrh


DIPLOMSKI STUDIJ MATEMATIKA (smjer nastavnički)


Prva godina


Zimski semestar

Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
doc. dr. sc. Borana Morić-Mohorovičić   Osnove jezične kulture
doc. dr. sc. Ana Jurasić dr. sc. Nina Mostarac Linearno programiranje
prof. dr. sc. Sanja Rukavina, doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović dr. sc. Marina Šimac Metodika nastave matematike I
doc. dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić   Edukacijska psihologija 1
izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić Sanja Bradić Razvojna psihologija
prof. dr. sc. Sofija Vrcelj

Ines Begić

Opća pedagogija

Ljetni semestar
 
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Primjena računala u nastavi matematike
doc. dr. sc. Ana Jurasić Bojan Ostić Dodatna nastava matematike
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Marina Šimac Metodika nastave matematike II
doc. dr. sc. Barbara Rončević Zubković Martina Bažon Edukacijska psihologija II - 
Individualne razlike i razredne interakcije
*
Majda Trobok   Seminar III
prof. dr. sc. Anita Zovko Petra Berlot Didaktika I*
izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić dr. sc. Sanja Bradić Poučavanje učenika s posebnim potrebama*


Druga godina


Zimski semestar

Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović dr. sc. Marina Šimac Metodička praksa iz matematike I
doc. dr. sc. Vera Tonić Matteo Mravić Vektorski prostori I
prof. dr. sc. Vesna Kovač Petra Berlot Didaktika II
dr. sc. Vedran Miletić, v. pred.    Izborni kolegij: Računalne mreže 1
prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab Izborni kolegij: Primjena hipermedije u obrazovanju
prof. dr. sc. Dean Crnković dr. sc. Marina Šimac Izborni kolegij: Teorija grafova
doc. dr. sc. Marijana Butorac   Izborni kolegij: Algebra 1

Ljetni semestar
 
Rene Sušanj   Povijest matematike
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Marina Šimac Odabrane teme iz nastave matematike
dr. sc. Ana Grbac dr. sc. Marina Šimac Metodička praksa iz matematike II
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Seminar diplomskog rada
doc. dr. sc. Sanda Bujačić Babić   Izborni kolegij: Teme iz suvremene matematike
doc. dr. sc. Marija Maksimović dr. sc. Nina Mostarac Izborni kolegij: Teorija kodiranja i kriptografija
prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić   Izborni kolegij: Popularizacija znanosti



DIPLOMSKI STUDIJ MATEMATIKA I INFORMATIKA (smjer nastavnički)


Prva godina


Zimski semestar
 

Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
prof. dr. sc. Sofija Vrcelj prof. dr. sc. Sofija Vrcelj Opća pedagogija
doc. dr. sc. Ana Jurasić dr. sc. Nina Mostarac Linearno programiranje
prof. dr. sc. Sanja Rukavina, doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović dr. sc. Marina Šimac Metodika nastave matematike I
doc. dr. sc. Borana Morić-Mohorovičić   Osnove jezične kulture
doc. dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić   Edukacijska psihologija 1
izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić Sanja Bradić Razvojna psihologija

Ljetni semestar
 
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Marina Šimac Metodika nastave matematike II
doc. dr. sc. Barbara Rončević Zubković Martina Bažon Edukacijska psihologija II - Individualne razlike i razredne interakcije*
prof. dr. sc. Anita Zovko Petra Berlot Didaktika I*
prof. dr. sc. Mile Pavlić doc. dr. sc. Martina Ašenbrener Katić Modeliranje podataka
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Primjena računala u nastavi matematike
izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić dr. sc. Sanja Bradić Poučavanje učenika s posebnim potrebama*
doc. dr. sc. Ana Jurasić Bojan Ostić Dodatna nastava matematike


na vrh

 

Druga godina


Zimski semestar

Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
dr. sc. Vedran Miletić, v. pred.    Računalne mreže I
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović dr.sc. Marina Šimac Metodička praksa iz matematike I
prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab Metodika nastave informatike
prof. dr. sc. Vesna Kovač Petra Berlot Didaktika II
prof. dr. sc. Patrizia Poščić doc. dr. sc. Danijela Jakšić Uvod u baze podataka
prof. dr.sc. Nataša Hoić-Božić doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab Izborni kolegij: Primjena hipermedije u obrazovanju

Ljetni semestar
 
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Seminar diplomskog rada
dr. sc. Ana Grbac dr. sc. Marina Šimac Metodička praksa iz matematike II
doc. dr. sc. Marija Maksimović dr. sc. Nina Mostarac Izborni kolegij: Teorija kodiranja i kriptografija
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Marina Šimac Izborni kolegij: Odabrane teme iz nastave matematike
doc. dr.sc. Ana Jurasić Bojan Ostić Izborni kolegij: Dodatna nastava matematike

 


DIPLOMSKI STUDIJ DISKRETNA MATEMATIKA I PRIMJENE


Prva godina



Zimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
doc. dr. sc. Vera Tonić Luči Krnić Vektorski prostori I
doc. dr. sc. Davor Dragičević   Mjera i integral
doc. dr. sc. Marijana Butorac   Algebra I
doc. dr. sc. Ana Jurasić dr. sc. Nina Mostarac Linearno programiranje
prof. dr. sc. Dean Crnković dr. sc. Marina Šimac Teorija grafova

Ljetni semestar
 
doc. dr. sc. Danijel Krizmanić   Teorija vjerojatnosti
doc. dr. sc. Ivana Slamić Luči Krnić Statistika
doc. dr. sc. Vera Tonić   Algebra II
doc. dr. sc. Andrea Švob   Umjetna inteligencija
doc. dr. sc. Marija Maksimović dr. sc. Nina Mostarac Teorija kodiranja i kriptografija


Druga godina


Zimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Permutacijske grupe
doc. dr. sc. Danijel Krizmanić Emma Šepić Dizajniranje i analiza eksperimenata
prof. dr. sc. Sanja Rukavina Tin Zrinski Uvod u teoriju dizajna
doc. dr. sc. Ana Jurasić   Teorija brojeva
izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković Ana Grbac Izborni kolegij: Nelinearna optimizacija 

Ljetni semestar
 
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Seminar diplomskog rada
doc. dr. sc. Sanda Bujačić Babić   Izborni kolegij: Teme iz suvremene matematike
doc. dr. sc. Ivana Slamić Luči Krnić Izborni kolegij: Statistički praktikum
doc. dr. sc. Ivana Slamić Emma Šepić Izborni kolegij: Optimizacijske metode u financijama
Majda Trobok   Izborni kolegij: Seminar III
prof. dr. sc. Dean Crnković,
prof. dr. sc. Sanja Rukavina
  Izborni kolegij: Seminar primijenjene diskretne matematike

 

* Izvedbeni planovi preuzeti s nastavničkog modula Filozofskog fakulteta u Rijeci.

na vrh

 
.