Alumni
Prediplomski studij Matematika
Diplomski studij Matematika
Diplomski studij Matematika i informatika
Diplomski studij Diskretna matematika i primjene


Preddiplomski studij Matematika
(prvostupnik/prvostupnica matematike)


Sveučilišni prvostupnici Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci koji su završili studij u 2019./2020. akademskoj godini

Ime i prezime Datum obrane završnog rada Tema završnog rada Mentor
ANABELA BABIĆ 25. lipnja 2019.  100 zatvorenika i žarulja izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković
MAJA BAN 15. rujna 2020. Osnovne konstrukcije ravnalom i šestarom mr. sc. Ines Radošević Medvidović
NIKOLINA FLUKS 15. srpnja 2020.  Primjena topologije u teoriji opće ravnoteže doc. dr. sc. Ivana Slamić
ANTONIA GLAVAŠ 23. rujna 2020. Fraktalna geometrija mr. sc. Ines Radošević Medvidović
MONIKA GVOŽĐAK 18. rujna 2020. Moduli dr. sc. Nevena Jurčević Peček
NIKOLINA KLARIĆ 22. rujna 2020. Uvod u kemijsku teoriju grafova doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović
MARTA KOCIJAN 29. rujna 2020. Piramidalni brojevi doc. dr. sc. Ana Jurasić
ARIJAN KOVAČ 15. rujna 2020. Matematika u staroegipatskoj arhitekturi  mr. sc. Ines Radošević Medvidović
IVAN LOVRO KOVAČIĆ 16. rujna 2020. Hermitski funkcionali i pripadne forme dr. sc. Sara Ban
DANIJEL LEONI 16. srpnja 2020. Primjene Dirchletovog principa dr. sc. Marina Šimac
RENATA LIVAJA 22. rujna 2020. Binomni identiteti alternirajućeg predznaka dr. sc. Marina Šimac
SVEN LUKAČIĆ 15. srpnja 2020. Implementacija metoda za šifriranje u Pythonu doc. dr. sc. Marija Maksimović
ARON SUBOTIĆ 16. rujna 2020. LU faktorizacija dr. sc. Nina Mostarac
DANIEL ŠANKO 16. srpnja 2020. Rangiranje sportskih momčadi korištenjem linearne algebre doc. dr. sc. Marijana Butorac
DINO TRUPKOVIĆ 23. rujna 2020. Wienerov indeks dr. sc. Nina Mostarac


Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 12. prosinca 2019.

Ime i prezime Datum obrane Tema završnog rada Mentor
MIRZA DŽAFERAGIĆ 10. rujna 2019. DoS napadi doc. dr. sc.Tajana Ban Kirigin
ANA MARIJA FILIPAS 10. rujna 2019. Sturmove i Ribaucourove krivulje doc. dr. sc. Milena Sošić
NIKOLA GRABOVAC 17. rujna 2019. Jednostavni proces grananja doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
RUDOLF GREPL 18. rujna 2019. Primjene teorije grafova u ekonomiji doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović
LUCIJA HABUN 17. rujna 2019.  Neka osnovna svojstva jako regularnih grafova i implementacija u programskom jeziku GAP doc. dr. sc. Marija Maksimović
MATEA HORVAT 15. srpnja 2019. Lucasov problem oženjenih parova dr. sc. Marina Šimac
DIANA KATANČIĆ 18. rujna 2019. Broj pi mr. sc. Ines Radošević Medvidović
INES KLASIĆ 19. rujna 2019. Arhimedove kružnice Rene Sušanj, viši predavač
IVANA KOVAČ 15. srpnja 2019. Bilinearne i kvadratne forme dr. sc. Nevena Jurčević Peček
MAJA MAGIĆ 17. rujna 2019. Linearna algebra iza rada GPS-a doc. dr. sc. Marijana Butorac
BARBARA MATAJČIĆ 19. rujna 2019. Traktrisa doc. dr. sc. Milena Sošić
BERNARDA MISER 30. rujna 2019.  Lucasovi brojevi dr. sc. Marina Šimac
MATEJ OGUIĆ 15. rujna 2019. Laplacijan grafa dr. sc. Nina Mostarac
JELENA PIRNER 15. rujna 2019. Modularne (Dedekindove) rešetke Rene Sušanj, viši predavač
MAGDALENA PLEMENČIĆ 13. rujna 2019. Fourierovi redovi i primjene u procesiranju zvuka doc. dr. sc. Ivana Slamić
MARIJA RAHAN 30. rujna 2019. Crtanje grafova funkcija pomoću Tikz/PGF-a doc. dr. sc. Marija Maksimović
DORA STANIŠIĆ 15. srpnja 2019. Liejeve algebre od Zn i Zn×Zm doc. dr. sc. Marijana Butorac
MATEA ŠALATA 23. rujna 2019.  Uvod u varijacijski račun doc. dr. sc. Davor Dragičević
PETRA TALAN 18. rujna 2019.  Primjene Hadamardovih matrica doc. dr. sc. Andrea Švob
EMA TRETINJAK 10. rujna 2019. Problem hanojskih tornjeva i njegovo modeliranje transformacijom multiskupova doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
MARTINA TURKOVIĆ 18. rujna 2019. Cayleyjevi grafovi doc. dr. sc. Andrea Švob
SANJA VAREŠANIN 15. srpnja 2019. Eulerov pravac Rene Sušanj, viši predavač
HELENA VUKOVIĆ 27. rujna 2019. Primjena integralnog računa u ekonomiji doc. dr. sc. Ivana Slamić


Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 26. studenog 2018.

Ime i prezime Datum obrane Tema završnog rada Mentor
IVANA BAČIĆ 16. srpnja 2018. Geometrijski grafovi
(Geometric graphs)
doc. dr. sc. Andrea Švob
ANA BAJAC 17. rujna 2018. Chevalleyeve baze prostih Liejevih algebri
(Chevalley bases for the simple Lie algebras)
doc. dr. sc. Marijana Butorac
SARA BEKAVAC 18. rujna 2018. Pasja krivulja (Pursuit curve) doc. dr. sc. Milena Sošić
JOSIPA BOGOVIĆ 16. srpnja 2018. O nekim zanimljivim problemima u elementarnoj matematici
(On some interesting problems in elementary mathematics) 
doc. dr. sc. Andrea Švob
REBEKA GAŠPARIĆ 16. srpnja 2018. Jordanov teorem i primjene
(The Jordan curve theorem and its applications)
dr. sc. Ivana Slamić
ANAMARIJA GERČER 11. srpnja 2018. Interpolacijski polinom više varijabli
(Multivariate interpolation polynomial) 
doc. dr. sc. Bojan Crnković
MARTINA KRIŽANAC 11. listopad­­a 2017. Lewis Carollova metoda računanja matrica
(Lewis Caroll's method for evaluating determinants)
doc. dr. sc. Marijana Butorac
NIKOLINA LONČAR 31. kolovoz 2018. Oktonioni i Liejeva algebra tipa G2
(Octonions and Lie algebra of type G2)
doc. dr. sc. Marijana Butorac
VALENTINO MARKOVIĆ 16. srpnja 2018. Krivulje četvrtog reda. Nikomedova konhoida
(Curves of the fourth order. Conchoid of Nicomedes)
dr. sc. Milena Sošić
SAMANTA MATKOVIĆ 21. rujna 2018. Generalizirani inverzi matrica
(Generalized inverses of matrices)
dr. sc. Nina Mostarac
DINA MLACOVIĆ 17. rujna 2018. Neki problemi u kombinatornoj geometriji
(Some problems in combinatorial geometry)
dr. sc. Marina Šimac
MATTEA NASIĆ 17. rujna 2018. Modeliranje vibracija primjenom linearnih diferencijalnih jednadžbi
(Modelling vibrations with second-order linear ODEs)
mr. sc. Ines Radošević Medvidović
FILIPA OMAZIĆ 18. rujna 2018. Persejeve krivulje
(Curves of Perseus)
doc. dr. sc. Milena Sošić
MATEA PIRŠLJIN 17. rujna 2018. Dokazi Wedderburnova teorema koji koriste teoriju brojeva i algebru
(Proofs of Wedderburn's theorem using number theory and algebra)
izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
MIJO RADOŠ 3. travnja 2018. Teorija igara i primjene u ekonomiji
(Game theory and applications to business)
prof. dr. sc. Sanja Rukavina
JELENA RAJTER 11. srpnja 2018. Steinerova krivulja. Astroida
(Steiner curve. Astroid)
dr. sc. Milena Sošić
IVANA ROGINIĆ 16. srpnja 2018. Calkin-Wilf enumeracija
(Calkin-Wilf enumeration)
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
KAJA SABOL 18. srpnja 2018. Grupe malog sudokua
(Groups of mini sudokus)
dr. sc. Marija Maksimović
KRISTINA STANKOVIĆ 18. rujna 2018. Kriptografija kroz igru
(Cryptography games)
dr. sc. Marija Maksimović
IRENA ŠIMAC 18. srpnja 2018. Analitičke metode u teoriji brojeva (Analytics methods in number theory) doc. dr. sc. Ana Jurasić
MARIJA ŠULOG  18. srpnja 2018. Cirkularne matrice
(Circulant matrices)
dr. sc. Nina Mostarac
ELIZABETA UDOVIČIĆ 17. rujna 2018. Simsonov pravac
(Simson line)
Rene Sušanj, viši predavač
TAMARA UGARKOVIĆ 18. rujna 2018. Spektralni radijusi nekih grafova
(Spectral radius of some graphs)
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović 
SILVIJE VUKUŠIĆ 31. kolovoza 2018. Relacije definirane na nekim konačnim skupovima
(Relations defined on some finite sets)
doc. dr. sc. Andrea Švob
MARTINA ZUBAC 18. rujna 2018. Kvadratni ostatci
(Quadratic residues)
doc. dr. sc. Ana Jurasić


Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 05. prosinca 2017.

Ime i prezime Datum obrane Tema završnog rada Mentor
AGATA STARČEVIĆ 25. studenog 2016. Metode dokaza u teoriji brojeva doc. dr. sc. Ana Jurasić
MARJANA JADRIĆ AHMETOVIĆ 14. srpnja 2017. Caratheodoryjev teorem dr. sc. Nevena Jurčević Peček
GLORIA LEMAC 14. srpnja 2017. Programiranje u GAP-u dr. sc. Marija Maksimović
IVANA MAJSTOROVIĆ 14. srpnja 2017. Logaritamska spirala i klotoida dr. sc. Milena Sošić
EMMA ŠEPIĆ 14. srpnja 2017. Kombinatorička optimizacija prof. dr. sc. Sanja Rukavina
MARIJA DAMIJANIĆ 14. rujna 2017. Uvod u teoriju perkolacije doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
IVANA GLOŽINIĆ 14. rujna 2017. Maksimalna sparivanja prof. dr. sc. Dean Crnković
EMIL MIROSLAV MESARIĆ 15. rujna 2017. Diskriminanta polinoma Rene Sušanj
ANA POSEDI 15. rujna 2017. Jacobijeva metoda za određivanje svojstvenih vrijednosti matrice mr. sc. Ines Radošević
ANTE JURJEVIĆ 18. rujna 2017. Parcijalno uređeni skupovi prof. dr. sc. Sanja Rukavina
ELA KOVAČIĆ 18. rujna 2017. Neriješeni problemi u teoriji brojeva doc. dr. sc. Ana Jurasić
ANA MARIJA KRIZMAN 18. rujna 2017. O modelima euklidske ravnine doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
KATARINA MANDALINIĆ 18. rujna 2017. Petersenov graf i implementacija u programu Magma dr. sc. Marija Maksimović
ANĐELA MORIĆ 18. rujna 2017. Konveksni skupovi u R^n i primjene dr. sc. Nevena Jurčević Peček
ANA ŠUMBERAC 18. rujna 2017. Primjena SVD dekompozicije doc. dr. sc. Bojan Crnković
DINKA IVANOVIĆ 19. rujna 2017. Origami i matrice doc. dr. sc. Marijana Butorac
ANAMARI VAŠAREVIĆ   19. rujna 2017. Fareyevi nizovi i iracionalni brojevi doc. dr. sc. Ana Jurasić
IVANA HUDOLETNJAK 20. rujna 2017. Algebarske spirale dr. sc. Milena Sošić
JOSIPA MATEŠIĆ 20. rujna 2017. Algebarske jednadžbe 3. i 4. stupnja, povijest problema doc. dr. sc. Vera Tonić
MONIKA ŠIPEK 20. rujna 2017. Sinusoidne spirale dr. sc. Milena Sošić
KRISTINA JURJAK 21. rujna 2017. Geometrijske strukture u Latex-u dr. sc. Andrea Švob
LOVRE PEŠUT 21. rujna 2017. Aritmetika kvadratnih polja izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
MONIKA PRPIĆ 21. rujna 2017. Osnovna Liejeva teorija izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
PETRA SLUNJSKI 21. rujna 2017. Teorija matroida dr. sc. Andrea Švob
MAJA ŠPIRANEC 21. rujna 2017. Grafovi i prehrambene mreže prof. dr. sc. Dean Crnković
AZRA VINKO NOVAK 21. rujna 2017. Poopćenje matematičkog trika s 27 karata doc. dr. sc. Bojan Crnković
ANTE MIKOLČEVIĆ 22. rujna 2017. Testovi prostosti doc. dr. sc. Ana Jurasić
NEVENA ŠALINOVIĆ 22. rujna 2017. Ravnoteža žice izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
NATALI VRETENAR 22. rujna 2017. Hiperboličke diferencijalne jednadžbe drugog reda izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
DORA BARIŠIĆ 25. rujna 2017. Incidencijske matrice grafova i usmjerenih grafova prof. dr. sc. Dean Crnković
KATARINA JURINA 25. rujna 2017. Povezani i putevima povezani topološki prostori dr. sc. Ivana Slamić
MANDA JOSIPOVIĆ 27. rujna 2017. Grupa simetrija origamija doc. dr. sc. Marijana Butorac
KRISTINA PEDIĆ 27. rujna 2017. Matrične faktorizacije mr. sc. Ines Radošević
TOMISLAV BUKIĆ 29. rujna 2017. Modeliranje prirodnih jezika višerazinskim mrežama doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin


Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 08. prosinca 2016.
 
Ime i prezime Datum obrane Tema završnog rada Mentor
RICCARDO MANGANO 14. srpnja 2016. Teorem o fiksnoj točki i primjene doc. dr. sc. Ana Jurasić
LUKA FRAN 15. srpnja 2016. Metode i modeli za crtanje grafova dr. sc. Doris Dumičić Danilović
SILVIA FRANOVIĆ 15. srpnja 2016. Particijska funkcija doc. dr. sc. Ana Jurasić
BOJAN OSTIĆ 15. srpnja 2016. Dolev-Yao model napadača doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
APOLINAR BARBIŠ 18. srpnja 2016. Ekstremalna teorija grafova dr. sc. Doris Dumičić Danilović
DAVID BOJANIĆ 18. srpnja 2016. Tri klasična problema u matematici dr. sc. Andrea Švob
DORIAN ČUDINA 18. srpnja 2016. Konveksni skupovi i konveksne funkcije dr. sc. Ivana Slamić
ELA BOJAN 19. rujna 2016. Numeričke metode za određivanje korijena polinoma doc. dr. sc. Bojan Crnković
MARTINA FILIĆ 19. rujna 2016. Funkcije izvodnice i slučajne sume doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
MARTINA VOLARIĆ 19. rujna 2016. Determinanta Cartanove matrice dr. sc. Marijana Butorac
MARTINA LIVOVIĆ 20. rujna 2016. Programiranje kombinatoričkih zadataka u C++-u dr. sc. Marija Maksimović
SANJA MAJKIĆ 22. rujna 2016. Diofantske aproksimacije doc. dr. sc. Ana Jurasić
NIKOLINA LOZINA 27. rujna 2016. Modeliranje privatnosti u sustavima suradnje doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
RADOSLAV TIČIĆ 27. rujna 2016. Sustav prirodne dedukcije za logiku prvog reda doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin

Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 16. prosinca 2015.
 

Ime i prezime Datum obrane Tema završnog rada Mentor
MORENA SIMČIĆ 15. listopada 2014. Rad s CSS stilovima i primjena na izradu mrežne stranice o hiperboli Marija Maksimović
VALENTINO SKOBLJANEC 09. srpnja 2015. Matematičko očekivanje i igre na sreću doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
HELENA ŠKUNCA 09. srpnja 2015. Problem trgovačkog putnika, problem kineskog poštara i Fleuryjev algoritam prof. dr. sc. Dean Crnković
GABRIELA GRDIĆ 15. srpnja 2015. Teorem o četiri boje dr. sc. Doris Dumičić Danilović
JELENA CRNJAC 15. srpnja 2015. Cantorov skup dr. sc. Ivana Slamić
RINA ANIĆ 16. rujna 2015. Primjena konačnih polja dr. sc. Andrea Švob
ANAMARIJA ŽALAC 16. rujna 2015. Integracija ODS s adaptivnim korakom doc. dr. sc. Bojan Crnković
TINA TAKALIĆ 16. rujna 2015. Primjena kompleksnih funkcija dr. sc. Andrea Švob
LEA DAMIJANIĆ 16. rujna 2015.  Cavalierijevi principi Rene Sušanj
KRISTINA MARINKOVIĆ 16. rujna 2015. Craigov interpolacijski teorem doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
BARBARA RAČKI 16. rujna 2015. Riemann - Stieltjesov integral dr. sc. Ivana Slamić
ANA VRCELJ 17. rujna 2015. Rad s animacijama u Dreamweaveru i primjena
na izradu mrežne stranice o elipsi
dr. sc. Marija Maksimović
MIRKO BURSAĆ 17. rujna 2015. Paskalove matrice dr. sc. Marijana Butorac
TEA ŠUMBERAC 17. rujna 2015. Kompaktnost u R^n izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
KREŠO HEGOLJ 17. rujna 2015. Neautonomne linearne diferencijalne jednadžbe dr. sc. Davor Dragičević
MATEA ZUBOVIĆ 17. rujna 2015. Singularna dekompozicija matrice mr. sc. Ines Radošević
IVONA JERBIĆ 18. rujna 2015. Klasične konfiguracije kao grafovi prof. dr. sc. Dean Crnković
IVANA LEGAC 24. rujna 2015. Presjeci i prodori doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
HELEN RAKAS 24. rujna 2015. Transcendentne krivulje. Kvadratrise:
Dinostratova kvadratrisa i koheleoida
dr. sc. Milena Sošić
DORIS STRČIĆ 30. rujna 2015. Šetnje, staze, putovi i ciklusi u
usmjerenim grafovima
prof. dr. sc. Dean Crnković

 
Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 22. siječnja 2015.
 
Ime i prezime Datum obrane Tema završnog rada Mentor
MILAN BLAŽEVIĆ 12. srpnja 2013. Spektar grafa prof. dr. sc.  Dean Crnković
MONIKA VRKIĆ 15. srpnja 2013. Aproksimacija binomne distribucije normalnom  dr. sc. Danijel Krizmanić
MARTINA VUJIĆ 15. srpnja 2013. Upotreba programa Excel za rješavanje problema iz matematičke statistike doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
LUCIJA BENAC 15. srpnja 2013. Krivulje trećeg reda dr. sc. Milena Sošić
MAJA MIRIĆ 17. srpnja 2013. Moebiusova transformacija dr. sc. Ivana Slamić
RENATA ŠKRIVANEK 17. srpnja 2013. HTML jezik i izrada mrežnih stranica o konikama Marija Maksimović
BRANKA BOSANAC 20.rujna 2013. Trigonometrijske funkcije i trigonometrijski identiteti mr. sc. Katarina Volarić Nižić
ANTONIJA KRANJEC 14. srpnja 2014. Fibonaccijevi brojevi Marina Šimac
DAVID TARANDEK 16. srpnja 2014. Račun teorija prvog reda dr. sc. Tajana Ban Kirigin
INES BISTROVIĆ 16. srpnja 2014. Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi dr. sc. Andrea Švob
BERNARDA DRAGIN 16.srpnja 2014. Sustavi običnih diferencijalnih jednadžbi dr. sc. Andrea Švob
VALENTINA MALATESTINIĆ 17. srpnja 2014. Brocardove figure Rene Sušanj
TIHANA SABO 16. rujna 2014. Rozete dr. sc. Milena Sošić
TIN ZRINSKI 16. rujna 2014. Valna jednadžba izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
VENDI ŽIGMAN 16. rujna 2014. Diofantske jednadžbe Sanda Bujačić
MATTEO MRAVIĆ 16. rujna 2014. Rubikova kocka izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
IVANA VRBAN 16. rujna 2014. Kvocijentni prostori dr. sc. Ivana Slamić
MARINA MIŠURA 16. rujna 2014. Popločavanje hiperboličke ravnine doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
NIKOLINA ŠNELER 16. rujna 2014. Poissonova distribucija dr. sc. Danijel Krizmanić
ANDREA RADOČAJ 16. rujna 2014. Goedelov prvi teorem nepotpunosti dr. sc. Tajana Ban Kirigin
TINA PETEANI 16. rujna 2014. Metrike na prostorima funkcija dr. sc. Ivana Slamić
PAMELA ŠIMIĆ 18. rujna 2014. Ergodski teorem za Markovljeve lance dr. sc. Danijel Krizmanić
ANDREA MILIŠIĆ 19. rujna 2014. Liejeve algebre dr. sc. Marijana Butorac
TINA ZENZEROVIĆ 22. rujna 2014. Vektorske i matrične norme Sanja Vranić
KREŠIMIR SINKOVIĆ 24. rujna 2014. ABC slutnja izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
LEA BOŽIĆ 25. rujna 2014. Protoci u mrežama Doris Dumičić Danilović
MARTA MEDIĆ 25. rujna 2014. Rješavanje diferencijalnih jednadžbi pomoću Laplaceovih transformacija dr. sc. Andrea Švob
ANA BULIĆ 25. rujna 2014. Klizne krivulje dr. sc. Milena Sošić
TEA HERAK 25. rujna 2014. Leslijevi matrični prikaz rasta stanovništva dr. sc. Marijana Butorac
RENATO BABOJELIĆ 30. rujna 2014. Coxeterove grupe izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
 

Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 08. veljače 2013.
 
Ime i prezime Datum obrane završnog rada Tema završnog rada Mentor
MARKO KOVAČIĆ 28. lipnja 2012. Rekurzivne relacije dr. sc. Tajana Ban Kirigin
VLASTA DOGAN GRGURIĆ 17. srpnja 2012. Cikloidne krivulje dr. sc. Milena Sošić
DANIJELA JAKOVAC 17. srpnja 2012. Klasifikacija krivulja drugog reda u ravnini Rene Sušanj
MARIJAN KOVAČEVIĆ 17. srpnja 2012. Teorija grafova u programskom paketu Mathematica doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
KRISTINA ZEC 17. srpnja 2012. Gospodarski račun mr. sc. Katarina Volarić Nižić
MARIJA ANTOLOVIĆ 17. rujna 2012. Problem najmanjih kvadrata izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
ANA BARABA 17. rujna 2012. Verižni razlomci i primjena Sanda Bujačić
BARBARA CELINIĆ 17. rujna 2012. Paraboličke i hiperboličke krivulje dr. sc. Milena Sošić
ARIANNA MILOŠ 17. rujna 2012. Fejerov teorem za Fourierove redove Ivana Slamić
MARIJANA KOSTURIK 18. rujna 2012. Dizajn i konačne projektivne ravnine Andrea Švob
ANAMARIA CITKOVIĆ 18. rujna 2012. Pitagorin teorem preko vanjske algebre dr. sc. Marijana Butorac
VEDRANA KUTNJAK 18. rujna 2012. Tenzorski produkt dr. sc. Marijana Butorac
AMIRA MAHMUTOVIĆ 19. rujna 2012. Primjena genetskog algoritma u rješavanju problema trgovačkog putnika Doris Dumičić
HANA RIZVIĆ 19. rujna 2012. Teorija vjerojatnosti i igre na sreću dr. sc. Danijel Krizmanić
ANDREA VALENČIĆ 19. rujna 2012. Prosti brojevi blizanci doc. dr. sc. Ana Jurasić
MATEA ROCE 21. rujna 2012. Sparivanje prof. dr. sc. Dean Crnković
ELEN MARKOVČIĆ 21. rujna 2012. Pascalov trokut izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
INES MATAIJA 21. rujna 2012. Igra Nim Marija Maksimović
ZLATKO DURMIŠ 27. rujna 2012. Teorem o prostim brojevima doc. dr. sc. Neven Grbac
ĐURĐICA ŠTANTA 29. listopada 2012. Osnovne konstrukcije Steinerovog sustava trojki Andrea Švob


Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 09. prosinca 2011.
 
Ime i prezime Datum obrane završnog rada Tema završnog rada Mentor
MILANA MEDAKOVIĆ 07. srpnja 2011. Uvjetno matematičko očekivanje dr. sc. Danijel Krizmanić
SARA BAN 13. srpnja 2011. Latinski kvadrati izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
MATEA MAŽURAN 13. srpnja 2011. Redovi u normiranom vektorskom prostoru dr. sc. Danijel Krizmanić
DAVID MOSETTICH 13. srpnja 2011. Jedna metoda konstrukcije blok dizajna prof. dr. sc. Dean Crnković
IVONA NOVAK 13. srpnja 2011. O modelima hiperboličke ravnine doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
ANA MIHALIĆ 14. rujna 2011. Gaussove integracijske formule izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
IVANA PRAŠNJAK 14. rujna 2011. Matematička žongliranja doc. dr. sc. Neven Grbac
MARTINA BROJAN 16. rujna 2011. Osnovni principi i tehnike dizajniranja eksperimenata prof. dr. sc. Dean Crnković
BORKA FRANČIŠKOVIĆ 16. rujna 2011. Osnovni pojmovi teorije dizajna prof. dr. sc. Dean Crnković
IVAN TUDOR 03. studenog 2011. Halting problem dr. sc. Tajana Ban Kirigin


Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 01. prosinca 2010.
 
Ime i prezime Datum obrane završnog rada Tema završnog rada Mentor
BOJANA JOVETIĆ 11. svibnja 2010. Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi doc. dr. sc. Nermina Mujaković
IVANA BROZOVIĆ 01. srpnja 2010. Catalanovi brojevi doc. dr. sc. Vedrana Mikulić
TAMARA KLANAC 01. srpnja 2010. Analitičko produljenje i funkcionalna jednadžba Riemannove zeta funkcije doc. dr. sc. Neven Grbac
IVANA TOPLEK 14. srpnja 2010. Normalni prostori Sintija Tropper Trinajstić
MARKO RUKAVINA 14. srpnja 2010. Pseudoprosti brojevi Ana Jurasić
MARTINA BADURINA 21. rujna 2010. Johan Peter Gustav Lejeune Dirichlet izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
MIA ČERNIVEC 21. rujna 2010. Kombinatorne igre izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
LANA MALOVIĆ 23. rujna 2010. Kongruencije mr. sc. Katarina Volarić Nižić
SANJA ČEČURA 27. rujna 2010. Sferna trigonometrija mr. sc. Katarina Volarić Nižić
TEA KATNIĆ 27. rujna 2010. Planimetrija Euklidovim elementima izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
SABINA LUKŠIĆ 06. listopada 2010. Numeričke metode za izračunavanje svojstvenih vrijednosti i svojstvenih vektora matrice doc. dr. sc. Nermina Mujaković
SIMONA KRAMAR 07. listopada 2010. Riemannov i Lebesgueov integral doc. dr. sc. Neven Grbac
SANJA MURK 07. listopada 2010. Primjena konačne matematike doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
GORDANA SENIĆ 11. listopada 2010. Koordinatizacija projektivne geometrije dr. sc. Milena Sošić
NENSI ŠTERPIN 11. listopada 2010. Kompleksifikacija realnih vektorskih prostora Marijana Butorac
SANJA SLAVIĆ 13. listopada 2010. Laplaceove transformacije doc. dr. sc. Nermina Mujaković


Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 08. prosinca 2009.
 
Ime i prezime Datum obrane završnog rada Tema završnog rada Mentor
ANA CAREVIĆ 17. srpnja 2009. Hadamardove matrice Paleyjevog tipa prof. dr. sc. Dean Crnković
DINA KOVAČEVIĆ 17. srpnja 2009. Grupe izometrija mr. sc. Katica Jurasić
BARBARA FRANCETIĆ 23. rujna 2009. Funkcije u polarnom sustavu dr. sc. Milena Sošić
SANDRA NASIĆ 23. rujna 2009. Skalarna i vektorska polja. Derivacija polja u danom smjeru. doc. dr. sc. Nermina Mujaković
ANA-MARIJA SERTIĆ 24. rujna 2009. Linearne transformacije u ravnini mr. sc. Katica Jurasić
MILAN BAKIĆ 24. rujna 2009. Boolove algebre Rene Sušanj
NINA PRAŠNJAK 24. rujna 2009. Hadamardove matrice Sylvestrovog tipa prof. dr. sc. Dean Crnković
LUCIJA MARIANI 06. listopada 2009. Primjena metode trajektorija na slučajno gibanje dr. sc. Danijel Krizmanić


Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 02. srpnja 2009.
 
Ime i prezime Datum obrane završnog rada Tema završnog rada Mentor
NINA MAVROVIĆ 07. listopad 2008. Konstrukcija evolute za neke ravninske krivulje Milena Sošić
MARINA ŠIMAC 07. listopad 2008. Konfiguracije izv. prof. dr. sc. Sanja RukavinaDiplomski studij Matematika - smjer nastavnički
(magistar/magistra edukacije matematike)


Sveučilišni diplomanti Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci koji su završili studij u 2019./2020. akademskoj godini

Ime i prezime Datum obrane završnog rada Tema diplomskog rada Mentor
DORA FRANKIĆ 17. srpnja 2020. Dodatna nastava matematike za osnovnu školu u okviru koncepta Škola za život doc. dr. sc. Ana Jurasić
MONIKA MIHALIĆ 18. rujna 2020. Pojam funkcije u nastavi matematike prof. dr. sc. Sanja Rukavina
SILVIJE VUKUŠIĆ 17. srpnja 2020. Jako regularni grafovi doc. dr. sc. Andrea Švob


Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 12. prosinca 2019.
 
Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
MONIKA KOS 30. rujna 2019. "Škola za život" u nastavi matematike prof. dr. sc. Sanja Rukavina

Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 05. prosinca 2017.
 
Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
ANITA BROZOVIĆ 19. rujna 2017. Primjena Zome tool modela u nastavi matematike prof. dr. sc. Sanja Rukavina
ANDREA VUKIĆ 22. rujna 2017. Ispitivanje uz pomoć računala u nastavi matematike doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
ANDRIJA PETROVEČKI 25. rujna 2017. Vanjsko vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike prof. dr. sc. Sanja Rukavina

Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 16. prosinca 2015.
 
Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
KRISTINA ZEC 10. srpnja 2015. Višekriterijska optimizacija doc. dr. sc. Bojan Crnković


Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 22. siječnja 2015.
 

Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
MILANA MEDAKOVIĆ 15. srpnja 2013. Pitanje brojnosti skupa svih prostih brojeva kroz povijest doc. dr. sc. Ana Jurasić

 
Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 12. prosinca 2012.
 
Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
DINA KOVAČEVIĆ 10. veljače 2012. Podgrupe simetrične grupe prof. dr. sc. Dean Crnković
SANDRA NASIĆ 19. listopada 2012. Matematika devetnaestog stoljeća prof. dr. sc. Dean Crnković


Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 09. prosinca 2011.
 
Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
MILAN BAKIĆ 05. listopada 2011. Djeljivost u ciklotomskom polju doc. dr. sc. Neven Grbac


Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 27. travnja 2011.
 
Ime i prezime Datum obrane  Tema diplomskog rada Mentor
NINA MAVROVIĆ 14. srpnja 2010. Mathieuove grupe prof. dr. sc. Dean Crnković
MARINA ŠIMAC 14. srpnja 2010. O jednom problemu kombinatorne optimizacije izv. dr. sc. Sanja RukavinaDiplomski studij Matematika i informatika - smjer nastavnički
(magistar/magistra edukacije matematike i informatike)


Sveučilišni diplomanti Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci koji su završili studij u 2019./2020. akademskoj godini

Ime i prezime Datum obrane završnog rada Tema diplomskog rada Mentor
ANAMARIJA GERČER 20. srpnja 2020. Problemski zadaci u osnovnoškolskoj nastavi matematike doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
IVANA HUDOLETNJAK 15. srpnja 2020. Poučavanje pojma razlomak i njegova primjena u nastavi matematike u osnovnoj školi doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović
DINKA IVANOVIĆ 15. srpnja 2020. Kubne jednadžbe i origami doc. dr. sc. Marijana Butorac
KRISTINA JURJAK 20. srpnja 2020. Osnovni koncepti teorije brojeva u osnovnoškolskoj matematici doc. dr. sc. Sanda Bujačić Babić
VALENTINO MARKOVIĆ 20. srpnja 2020. Primjene diferencijalnog računa doc. dr. sc. Milena Sošić
FILIPA OMAZIĆ 20. srpnja 2020. Grafovi trigonometrijskih i harmonijskih funkcija doc. dr. sc. Milena Sošić
KRISTINA PEDIĆ 17. srpnja 2020. Vizualizacija u kompleksnoj analizi doc. dr. sc. Ivana Slamić
ANA POSEDI 15. rujna 2020. Grafovi i matrice doc. dr. sc. Andrea Švob
MIJO RADOŠ 17. srpnja 2020. Igre za dva igrača s nenul sumom doc. dr. sc. Ana Jurasić
KRISTINA STANKOVIĆ 20. srpnja 2020. Prostorna zornost učenika osnovnih i srednjih škola  doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović
MAJA ŠPIRANEC 18. rujna 2020. Cjelobrojno programiranje doc. dr. sc. Ana Jurasić
RADOSLAV TIČIĆ 21. rujna 2020. Kriptografija javnog ključa u nastavi matematike doc. dr. sc. Marija Maksimović
ELIZABETA UDOVIČIĆ 21. rujna 2020. Matematičko modeliranje korištenjem trigonometrijskih funkcija doc. dr. sc. Ivana Slamić
NATALI VRETENAR MOGOROVIĆ 16. srpnja 2020. Teorija grafova u dodatnoj nastavi matematike doc. dr. sc. Ana Jurasić


Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 12. prosinca 2019.
 
Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
ELA BUJAN 30. rujna 2019. Teme o primjeni vektorskog računa u dodatnoj nastavi matematike srednje škole doc. dr. sc. Milena Sošić
MARIJA DAMIJANIĆ 23. rujna 2019. Primjena računala u poučavanju vjerojatnosti i statistike u srednjoj školi doc. dr. sc. Ivana Slamić
NIKOLA FILIPOVIĆ 27. rujna 2019. Rješavanje nerutinskih problemskih zadataka doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović
IVANA GLOŽINIĆ 16. srpnja 2019. Programiranje u nastavi matematike izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
MARJANA JADRIĆ AHMETOVIĆ 17. srpnja 2019.  Kvadratno programiranje doc. dr. sc. Ana Jurasić
IVANA MAJSTOROVIĆ 17. srpnja 2019. Alan Turing doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
ANĐELA MORIĆ 17. rujna 2019. Maryam Mirzakhani doc. dr. sc. Andrea Švob
HELEN RAKAS 30. rujna 2019. Osnove matematičke analize u srednjoškolskoj nastavi doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
ANAMARI VAŠAREVIĆ 13. rujna 2019. Planarni grafovi doc. dr. sc. Andrea Švob
VENDI ŽIGMAN 20. veljače 2019. Trikovi s kartama u nastavi matematike doc. dr. sc. Bojan Crnković

Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 26. studenog 2018.
 
Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
LEA DAMIJANIĆ 25. siječnja 2018.  Povijest matematičke logike
 (History of mathematical logic)
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
GABRIELA GRDIĆ 18. srpnja 2018.  Optimizacija u nastavi  
 matematike
 (Optimization problems in 
 teaching mathematics)
doc. dr. sc. Bojan Crnković
KREŠO HEGOLJ 13. prosinca 2017.  Henri Poincaré doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
KRISTINA MARINKOVIĆ 15. studenog 2017.  Analiza osjetljivosti
 (Sensitivity analysis)
doc. dr. sc. Ana Jurasić
BOJAN OSTIĆ 19. srpnja 2018.  Matematičko obrazovanje i
 video igre
 (Mathematics education and
 video games)
prof. dr. sc. Sanja Rukavina
ANA VRCELJ 25. rujna 2018. BBC micro:bit tehnologija u nastavi matematike
(BBC micro:bit technology in mathematics education) 
doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković


Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 05. prosinca 2017.

Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
TEA HERAK         21. ožujka 2017. Teorija skupova u osnovnoj školi doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
IVONA JERBIĆ             17. srpnja 2017. Grupni oblik rada na dodatnoj nastavi matematike za osnovnu školu doc. dr. sc. Ana Jurasić
ANAMARIJA ŽALAC     17. srpnja 2017. Kviz u nastavi matematike doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
JELENA CRNJAC          18. rujna 2017. Jacques Hadamard prof. dr. sc. Dean Crnković
HELENA ŠKUNCA       18. rujna 2017. Logaritamska funkcija prof. dr. sc. Sanja Rukavina
IVANA VRBAN
           
26. rujna 2017. Matematički kurikulum baziran na računalima doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković


Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 08. prosinca 2016.
 
Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
LUCIJA BENAC 13. studeni 2015. Fundamentalni teorem algebre izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
MARTINA VUJIĆ 09. lipnja 2016. Povijest matematičke analize izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
BERNARDA DRAGIN 18. srpnja 2016. Tableti u nastavi matematike doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
MARTA MEDIĆ 19. srpnja 2016. Teorija grupa u nastavi matematike doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
MARINA MIŠURA 19. srpnja 2016. Lenartova sfera u nastavi matematike doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
TINA PETEANI 19. srpnja 2016. Afina i linearna funkcija u nastavi matematike izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
TIHANA SABO 19. srpnja 2016. Matematika presavijanja papira izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
NIKOLINA ŠNELER 16. rujna 2016. Teme iz vjerojatnosti i statistike u nastavi matematike doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
BRANKA BOSANAC 16. rujna 2016. Rješivost sustava m linearnih nejednadžbi s n nepoznanica doc. dr. sc. Ana Jurasić
EDVIN KADIĆ 26. rujna 2016. O knjizi Disquisitiones Arithmeticae C. F. Gaussa prof. dr. sc. Dean Crnković

Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 16. prosinca 2015.
 

Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
ĐURĐICA ŠTANTA 22. listopada 2014. Asertivno verzioniranje - upravljanje vremenom u relacijskim bazama podataka izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić
MATEA ROCE 22. listopada 2014. Program Python i nastava matematike doc. dr. sc. Bojan Crnković
MARTINA BROJAN 14. studenog 2014. Veliki podaci - principi, primjene, alati i upravljanje izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić
VEDRANA KUTNJAK 25. veljače 2015. Sigurnost u distribuiranim operacijskim sustavima doc. dr. sc. Božidar Kovačić
INES MATAIJA 25. svibnja 2015. Izrada responzivnog hipermedijskog web coursewarea izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić
VLASTA DOGAN-GRGURIĆ 07. srpnja 2015. Međudomensko usmjeravanje na Internetu prof. dr. sc. Mario Radovan
MARKO KOVAČIĆ 14. srpnja 2015. Optimizacija IP usmjeravanja korištenjem oznaka prof. dr. sc. Mario Radovan
MILAN BLAŽEVIĆ 16. srpnja 2015. Povijest hiperboličke geometrije doc. dr. sc. Vera Tonić
BARBARA CELINIĆ 16. srpnja 2015. Prikupljanje i analiza podataka o korisnicima okruženja za e-učenje izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić
DANIJELA JAKOVAC 21. srpnja 2015. Neeuklidske geometrije u dodatnoj nastavi matematike doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
MAJA MIRIĆ 21. rujna 2015. Korištenje animacija u nastavi informatike prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić
MONIKA VRKIĆ 23. rujna 2015. Paralelni pravci u nastavi matematike izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina

 
Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 22. siječnja 2015.
 
Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
SABINA LUKŠIĆ 30. studenog 2012. Baza podataka - rukometni klub  doc. dr. sc. Patrizia Poščić
TAMARA KLANAC 5. prosinca 2012. Uporaba web 2.0 alata u e-obrazovanju izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić
TEA KATNIĆ 18. travnja 2013. Izrada interaktivnih obrazovnih materijala programom Cinderella  doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
SANJA MURK 11. srpnja 2013. Sinkronizacijski problemi u operacijskim sustavima  izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
IVAN TUDOR 16. srpnja  2013. Poslovna aplikacija nad relacijskom bazom podataka (plivački klub)  doc. dr. sc. Patrizia Poščić
ANA MIHALIĆ 16. srpnja  2013. Odabir IKT alata u ovisnosti o nastavnom sadržaju  doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
SANJA ČEČURA 25. srpnja 2013. Upravljanje procesorom i operacijskim sustavima  doc. dr. sc. Božidar Kovačić
SIMONA KRAMAR 4. rujna 2013. Program Maxima i izrada obrazovnih materijala u programu Maxima  doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
DAVID MOSETTICH 16. srpnja 2014. Edukativna aplikacija za matematiku doc. dr. sc. Božidar Kovačić
ARIANNA MILOŠ 16. srpnja 2014. Interaktivna ploča u nastavi matematike doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
MARIJANA KOSTURIK 16. srpnja  2014. Zabavna matematika u dodatnoj nastavi matematike za osnovnu školu  doc. dr. sc. Ana Jurasić
AMIRA MAHMUTOVIĆ 16. srpnja 2014. Sadržaji diskretne matematike  u srednjoj školi  izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
ELEN MARKOVČIĆ 18. rujna 2014. Primjena računala u rješavanju jednadžbi izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
ANA BARABA 18. rujna 2014. Teorija brojeva u dodatnoj nastavi matematike za osnovnu i srednje škole doc. dr. sc. Ana Jurasić
ANAMARIA CVITKOVIĆ 23.rujna 2014. Islamska matematika prof. dr. sc. Dean CrnkovićSvečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 12. prosinca 2012.
 
Ime i prezime Datum obrane diplomskog rada Tema diplomskog rada Mentor
LUCIJA MARIANI 17. studenoga 2012. Izrada coursewarea uz pomoć Microsoft Expression Blend programa izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić
ANA-MARIJA SERTIĆ 15. veljače 2012. Primjena redova čekanja na poslovni sustav prof. dr. sc. Marija Marinović
BARBARA FRANCETIĆ 18. travnja 2012. Denormalizacija doc. dr. sc. Patrizia Poščić
MIA ČERNIVEC 17. srpnja 2012. Usvajanje matematičkih sadržaja aktivnim učenjem izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
NENSI ŠTERPIN 17. srpnja 2012. Prikazivanje i analiza podataka u sedmom razredu osnovne škole izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
MARTINA BADURINA 17. rujna 2012. Zavisnosti u bazama podatka izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić
IVANA BROZOVIĆ 17. rujna 2012. Pitagorejci prof. dr. sc. Dean Crnković
BOJANA JOVETIĆ 17. rujna 2012. Lambda račun doc. dr. sc. Sanda Martinčić Ipšić
NINA PRAŠNJAK 17. rujna 2012. Church-Turingova veza doc. dr. sc. Sanda Martinčić Ipšić
SANJA SLAVIĆ 17. rujna 2012. Aproksimativno rješavanje nelinearnih jednadžbi izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
ANA CAREVIĆ 27. rujna 2012. Korištenje konceptualnih mapa u e-obrazovanju izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić
IVANA TOPLEK 27. rujna 2012. O shvaćanju pojma beskonačnosti i graničnih procesa doc. dr. sc. Neven Grbac
LANA MALOVIĆ 16. listopada 2012. E-učenje u nastavi matematike doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
GORDANA SENIĆ 18. listopada 2012. Izračunavanje Riemannovog integrala po definiciji i primjena izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
 


Diplomski studij Diskretna matematika i primjene
(magistar/magistra matematike)


Sveučilišni diplomanti Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci koji su završili studij u 2019./2020. akademskoj godini

Ime i prezime Datum obrane završnog rada Tema diplomskog rada Mentor
REBEKA GAŠPARIĆ 15. rujna 2020. Kvazi-izometrije i Milnor-Schwarzova lema doc. dr. sc. Vera Tonić
ANTE JURJEVIĆ 18. rujna 2020. Generatori slučajnih brojeva u kriptografiji doc. dr. sc. Marija Maksimović


Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 12. prosinca 2019.
 
Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
ANDREA MILIŠIĆ 17. rujna 2019. Reprezentacije simetričnih grupa doc. dr. sc. Marijana Butorac
EMMA ŠEPIĆ 16. srpnja 2019. Vjerojatnosni modeli evolucije DNK niza doc. dr. sc. Ivana Slamić
ANA ŠUMBERAC 23. srpnja 2019. Paley i Paleyjevi grafovi doc. dr. sc. Andrea Švob

Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 26. studenog 2018.
 
Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
TEA ŠUMBERAC 15. ožujka 2018.

Algoritmi za određivanje klika u grafovima

(Algorithms for finding cliques)
doc. dr. sc. Bojan Crnković


Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 05. prosinca 2017.
 
Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
VALENTINA MALATESTINIĆ 21. ožujka 2017. Motifi u kompleksnim mrežama jezika izv. prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić
MATEA ZUBOVIĆ 10. srpnja 2017. O konstrukcijama usmjerenih jako regularnih grafova iz grupa doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
TINA ZENZEROVIĆ 17. srpnja 2017. Teorija kategorija u algebri doc. dr. sc. Vera Tonić


Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 08. prosinca 2016.
 
Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
MATTEO MRAVIĆ 24. lipnja 2016. Kombinatoričke strukture i konstrukcije kodova nad Z4 izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
TIN ZRINSKI 24. lipnja 2016. Blokovni dizajni, geodetski grafovi i ldpc kodovi izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
ANTONIJA KRANJEC 18. srpnja 2016. Neke metode analize vremenskih nizova doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
PAMELA ŠIMIĆ 22. rujna 2016. Metode unutarnje točke doc. dr. sc. Ana Jurasić
MORENA SIMČIĆ 29. rujna 2016. Matrice susjedstva grafova prof. dr. sc. Dean Crnković


Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 16. prosinca 2015.
 

Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
HANA RIZVIĆ 06. studeni 2014. Analitički hijerarhijski proces izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
ANDREA VALENČIĆ 24. studeni 2014.  Hadamardove matrice i teorija kodiranja doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković

 
Svečana promocija sveučilišnih diplomanata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana 22. siječnja 2015.
 
Ime i prezime Datum obrane Tema diplomskog rada Mentor
IVONA NOVAK 16. srpnja 2013. Mathieve grupe i teorija kodiranja  doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
SARA BAN 17. srpnja 2013. Dvoravnine  izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
BORKA FRANČIŠČOVIĆ 25. rujna 2013. Spektar grafa i kospektralni grafovi  prof. dr. sc. Dean Crnković
MATEA MAŽURAN 28. rujna 2014. Sobovljevi prostori i primjene  izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
IVANA PRAŠNJAK 24. travnja 2014. Tri varijante jednog Jordanovog teorema: u teoriji grupa, u topologiji i teoriji brojeva  izv. prof. dr. sc. Neven Grbac


na vrh
Ime i prezime Datum obrane Tema završnog rada Mentor
MIRZA DŽAFERAGIĆ 10. rujna 2019. DoS napadi doc. dr. sc.Tajana Ban 
 
.