Ana Jurasić, docent

                              Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

                                             Radmile Matejčić 2

                                             51000 Rijeka

                                             tel. 051/584 662

                                             Kabinet 304

 

ŽIVOTOPIS

ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI

 

ajurasic@math.uniri.hr

KONZULTACIJE: po dogovoru

 

Kolegiji u akademskoj 2014/2015. godini:

· UVOD U TEORIJU BROJEVA

· LINEARNO PROGRAMIRANJE

· SEMINAR ZAVRŠNOG RADA

· VEKTORSKI PROSTORI 2

· RAČUNARSKI PRAKTIKUM 1

· DISKRETNA MATEMATIKA  (Preddiplomski jednopredmetni studij informatike)

· MATEMATIKA 2 (Preddiplomski jednopredmetni studij informatike),

· MATEMATIKA ZA INFORMATIČARE 2 (Preddiplomski dvopredmtetni studij informatike)